124

#929LVVRCV

9

2 963

2 963

Không có hội

Cấp 5 602/50 Cấp 1 341/2 Cấp 5 611/50 Cấp 5 521/50 Cấp 7 212/200 Cấp 8 217/400 Cấp 6 250/100 Cấp 1 575/2 Cấp 7 278/200 Cấp 9 22/800 Cấp 7 558/200 Cấp 7 173/200 Cấp 6 61/100 Cấp 6 622/100 Cấp 5 893/50 Cấp 8 370/400 Cấp 5 392/50 Cấp 9 292/800 Cấp 6 564/100 Cấp 10 587/1000 Cấp 9 224/800 Cấp 9 498/800   Cấp 7 341/200 Cấp 5 91/10 Cấp 3 113/2 Cấp 8 64/100 Cấp 6 172/20 Cấp 7 48/50 Cấp 3 55/2 Cấp 8 41/100 Cấp 6 65/20 Cấp 8 73/100 Cấp 8 19/100 Cấp 8 84/100 Cấp 7 143/50 Cấp 8 60/100 Cấp 6 120/20   Cấp 8 99/100   Cấp 9 9/200 Cấp 7 156/50 Cấp 9 15/200 Cấp 9 82/200   Cấp 8 117/100 Cấp 8 39/100 Cấp 6 65/20 Cấp 7 133/50   Cấp 9 1/20   Cấp 9 12/20 Cấp 6 10/2 Cấp 9 13/20 Cấp 10 4/50 Cấp 8 5/10   Cấp 7 1/4 Cấp 8 15/10 Cấp 9 8/20 Cấp 9 6/20 Cấp 7 22/4 Cấp 10 18/50 Cấp 10 12/50 Cấp 8 5/10 Cấp 9 3/20 Cấp 8 13/10 Cấp 6 2/2   Cấp 8 8/10 Cấp 7 11/4 Cấp 8 21/10 Cấp 6 15/2 Cấp 9 4/20 Cấp 9 0/20       Cấp 10 0/4         Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2     Cấp 9 1/2     Cấp 10 0/4  

Thẻ còn thiếu (20/94)

Huyền thoại (12/17)

Từ đấu trường cao hơn (>Đấu trường 9)

Tiêu chuẩn giải đấu (24/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
252/400
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 148Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
155/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→7: 1625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 445Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
50/50
100/100
200/200
261/400
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 139Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
50/50
100/100
200/200
171/400
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
200/200
12/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 388Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
217/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
100/100
150/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 450Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
189/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
200/200
78/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
200/200
358/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 42Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
173/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 427Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
61/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 639Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
100/100
200/200
322/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 78Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
370/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 30Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
50/50
100/100
200/200
42/400
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
100/100
200/200
264/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
200/200
141/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
10/10
20/20
50/50
11/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 89Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
27/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 73Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
64/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 36Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
48/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 102Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
19/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 131Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
41/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 59Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
20/20
45/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 105Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
73/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 27Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
19/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 81Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
84/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
50/50
93/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
60/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 40Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
20/20
50/50
50/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 50Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
99/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
39/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 61Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
20/20
45/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 105Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
50/50
83/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 17Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
4/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
5/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
5/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
8/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
7/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
9/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần

Huyền thoại (5/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 9)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
5 8 9
1 7 9
5 8 9
5 8 9
7 8 9
8 9
6 7 9
1 8 9
7 8 9
9
7 8 9
7 9
6 9
6 8 9
5 9
8 9
5 8 9
9
6 8 9
9 10
9
9
7 8 9
5 8 9
3 8 9
8 9
6 9
7 9
3 7 9
8 9
6 7 9
8 9
8 9
8 9
7 8 9
8 9
6 8 9
8 9
9
7 9
9
9
8 9
8 9
6 7 9
7 8 9
9
9
6 8 9
9
9 10
8 9
7 9
8 9
9
9
7 9
9 10
9 10
8 9
9
8 9
6 7 9
8 9
7 8 9
8 9
6 8 9
9
9
9 10
9
9
9
9 10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord