TotemTn

#90V9R9QP8

11

4 849

5 165

hell-woriorrs

Thành viên

Tiêu chuẩn giải đấu (81/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
89/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (0/94)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
905/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6095Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
1138/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5862Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
1000/1000
1305/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5695Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
800/800
1000/1000
1324/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5676Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
897/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6103Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
800/800
1000/1000
1082/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5918Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
800/800
1000/1000
1043/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5957Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
800/800
1000/1000
566/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6434Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1000/1000
828/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6172Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1000/1000
1111/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5889Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1198/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5802Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
1158/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5842Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
800/800
1000/1000
1016/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5984Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
400/400
800/800
1000/1000
561/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6439Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
800/800
1000/1000
1271/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5729Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1115/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5885Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1000/1000
945/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6055Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
1000/1000
1527/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5473Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
858/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6142Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1000/1000
2000/2000
721/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4279Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
771/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6229Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
2557/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2443Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
400/400
800/800
1000/1000
366/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 6634Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
1000/1000
809/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6191Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
100/100
200/200
337/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1863Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
200/200
378/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1822Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
219/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1981Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
177/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1623Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
305/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1895Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
13/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2387Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
311/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1489Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
800/800
75/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 925Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
200/200
263/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1937Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
158/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2042Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
301/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1899Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
152/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2048Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
149/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 851Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
200/200
254/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1946Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
100/100
200/200
305/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1895Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
100/100
200/200
400/400
51/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1749Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
59/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1741Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
200/200
400/400
18/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1782Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
219/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1981Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
200/200
327/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1873Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
200/200
187/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2013Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
74/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1726Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
331/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1469Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
315/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1885Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
200/200
311/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1889Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
10/10
20/20
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
61/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
10/10
20/20
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
11/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 189Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
10/10
20/20
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
100/100
1/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 11
11
10 11
9 11
10 11
9 11
9 11
9 11
10 11
10 11
11
11
9 11
8 11
9 11
11
10 11
10 11
11
10 11 12
11
11 12
6 11
10 11
3 10 11
9 10 11
8 10 11
11
10 11
9 11
11
11 12
9 10 11
10 11
10 11
10 11
11 12
9 10 11
6 10 11
6 10 11
3 8 11
11
9 11
10 11
9 10 11
9 10 11
11
11
10 11
9 10 11
8 11
11
7 11
9 10 11
6 9 11
10 11
11
11
9 11
11 12
10 11
11
10 11
9 10 11
10 11
9 11
10 11
9 10 11
9 11
9 11
7 9 11
10 11
11
8 10 11
6 10 11
10 11
11 12
10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
9 11
10 11
9 11
11
10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
9 10 11
10 11
9 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord