Royal Matt YT

#8YUYPYYL

13

5 385

6 021

Tiêu chuẩn giải đấu (90/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27

Đường đến tối đa (14/94)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
1705/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3295Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
1147/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3853Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
27/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 973Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
800/800
376/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 624Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
400/400
800/800
322/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 678Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
552/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 448Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
800/800
60/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 940Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
100/100
200/200
271/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1929Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
292/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 708Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
800/800
118/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 882Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
152/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 848Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
653/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1147Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
400/400
800/800
50/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 950Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
100/100
200/200
400/400
755/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1045Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
100/100
200/200
68/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2132Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
400/400
735/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1065Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
200/200
400/400
800/800
293/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 707Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
738/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1062Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
200/200
400/400
289/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1511Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
651/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1149Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
400/400
800/800
129/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 871Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
400/400
800/800
38/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 962Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
200/200
400/400
800/800
86/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 914Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
50/50
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
31/200
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 169Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
127/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 73Thời gian yêu cầu:  ~19 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
25/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
100/100
9/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
113/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
77/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 123Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
50/50
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
76/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 224Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
20/20
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
81/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
50/50
82/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 218Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
12 13
13
9 13
13
12 13
11 13
11 12 13
13
12 13
12 13
13
10 13
11 13
10 13
13
12 13
13
13
12 13
13
11 13
12 13
10 12 13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
12 13
11 12 13
8 10 13
13
12 13
10 12 13
13
13
12 13
13
11 13
10 12 13
7 11 13
8 10 13
10 11 13
9 12 13
11 13
13
9 11 13
11 13
10 12 13
10 12 13
9 12 13
10 11 13
10 13
7 12 13
12 13
10 11 13
11 13
12 13
11 12 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
12 13
12 13
10 11 13
13
11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
9 10 13
11 13
10 11 13
11 13
9 11 13
9 10 13
12 13
10 11 13
12 13
11 13
12 13
11 13
11 13
9 10 13
10 13
10 13
11 13
10 13
11 13
12 13
10 11 13
12 13
10 11 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord