gabri_bayo

#8YUU8RYY

12

4 272

5 430

los imbatibles

Thành viên

Thẻ còn thiếu (2/97)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (67/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
7/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 143Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (5/97)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
1236/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3764Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
2000/2000
3052/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1948Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
1000/1000
2000/2000
1116/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3884Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
2000/2000
1512/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3488Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
842/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7158Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
1181/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5819Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
1583/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5417Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
410/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4590Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
1000/1000
2000/2000
908/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4092Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
2000/2000
1744/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3256Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
1000/1000
1818/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5182Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
1000/1000
2000/2000
1299/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3701Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
865/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4135Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
239/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4761Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1000/1000
2000/2000
780/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4220Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1247/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 3753Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1967/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 3033Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
1000/1000
2000/2000
1454/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3546Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
2000/2000
1438/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3562Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
800/800
1000/1000
1014/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5986Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1000/1000
1960/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5040Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
2000/2000
2497/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2503Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
400/400
800/800
1000/1000
743/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 6257Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
100/100
200/200
360/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1840Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
200/200
344/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1856Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
100/100
200/200
400/400
7/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1793Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
314/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1886Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
400/400
51/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1749Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
100/100
200/200
67/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2133Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
322/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1878Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
200/200
324/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1876Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
203/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1997Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
200/200
383/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1817Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
400/400
201/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1599Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
100/100
200/200
400/400
69/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1731Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
100/100
200/200
400/400
155/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1645Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
100/100
200/200
400/400
101/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1699Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
100/100
90/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2310Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
100/100
200/200
400/400
239/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1561Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
391/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1809Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
200/200
43/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2157Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
100/100
200/200
297/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1903Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
200/200
381/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1819Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
200/200
400/400
94/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1706Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
100/100
200/200
400/400
263/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1537Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
200/200
400/400
267/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1533Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
20/20
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
20/20
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
140/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 60Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
11 12
11 12
1 12
10 12
11 12
12 13
10 11 12
10 12
9 12
6 11 12
10 12
7 12
7 12
10 12
11 12
9 11 12
10 11 12
11 12
5 11 12
8 10 12
9 10 12
8 11 12
10 12
10 11 12
4 9 12
3 7 12
10 12
12 13
9 10 12
10 12
12 13
9 10 12
8 11 12
6 10 12
6 11 12
7 11 12
3 9 12
12 13
6 11 12
10 12
9 10 12
3 10 12
9 10 12
9 11 12
6 11 12
9 11 12
10 11 12
6 9 12
6 9 12
9 11 12
8 9 12
10 12
9 10 12
10 12
8 10 12
9 12
9 11 12
9 10 12
6 10 12
11 12
8 9 12
12 13
12
9 10 12
7 10 12
6 10 12
10 12
9 10 12
8 10 12
7 10 12
6 10 12
9 10 12
9 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
12
10 12
10 12
11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord