momo

#8YQ98CU8

12

4 204

5 468

HDx

Co-leader

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (45/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
2/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→4: 50Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (6/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2877/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2123Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2679/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2321Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3480/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1520Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2341/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2659Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1352/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 3648Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
2000/2000
2051/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2949Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
400/400
800/800
1000/1000
608/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 6392Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
2000/2000
2779/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2221Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1000/1000
2000/2000
1727/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3273Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1593/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 3407Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2623/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2377Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2721/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2279Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
66/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4934Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1267/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 3733Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3058/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1942Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2647/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2353Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
2000/2000
1943/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3057Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
2000/2000
946/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4054Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
627/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6373Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
2000/2000
2270/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2730Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
765/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4235Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
474/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6526Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
100/100
200/200
400/400
249/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1551Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
100/100
200/200
400/400
409/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1391Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
100/100
200/200
400/400
443/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1357Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
400/400
80/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1720Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
100/100
200/200
400/400
348/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1452Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
100/100
158/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2242Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
100/100
200/200
400/400
185/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1615Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
100/100
200/200
400/400
50/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1750Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
351/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1849Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
200/200
222/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1978Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
400/400
133/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1667Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
100/100
200/200
400/400
165/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1635Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
400/400
10/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1790Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
100/100
200/200
400/400
328/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1472Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
400/400
5/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1795Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
100/100
200/200
400/400
528/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1272Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
100/100
200/200
400/400
353/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1447Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
100/100
200/200
51/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2149Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
100/100
200/200
400/400
295/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1505Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
100/100
200/200
400/400
274/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1526Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
100/100
200/200
400/400
416/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1384Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
100/100
200/200
400/400
405/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1395Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
10/10
20/20
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
170/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 30Thời gian yêu cầu:  ~8 tuần
10/10
20/20
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
50/50
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
46/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
64/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
10/10
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
10/10
20/20
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
76/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 124Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
11/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 359Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/20
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
1/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 369Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
6 12
6 12
7 12
7 12
12 13
6 12
11 12
6 11 12
11 12
10 12
7 12
12 13
6 12
6 12
7 11 12
6 12
7 12
7 12
11 12
11 12
7 11 12
11 12
9 12
7 11 12
6 11 12
6 11 12
6 11 12
10 11 12
6 11 12
6 9 12
12 13
7 11 12
8 11 12
10 12
9 10 12
10 11 12
6 11 12
10 11 12
6 11 12
10 11 12
3 4 12
12 13
7 11 12
6 11 12
12 13
6 9 12
6 11 12
7 11 12
6 11 12
6 11 12
8 11 12
7 9 12
7 11 12
12
6 7 12
7 10 12
6 11 12
7 11 12
10 11 12
12
7 10 12
7 11 12
6 11 12
7 11 12
10 12
12
9 12
7 11 12
6 10 12
9 12
10 12
11 12
9 11 12
6 11 12
6 9 12
12 13
8 9 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
10 11 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord