shawn

#8YL22LPY

13

4 648

5 461

Không có hội

Cấp 11 7250/2000 Cấp 12 5250/5000 Cấp 12 5250/5000 Cấp 13 250/250 Cấp 13 250/250 Cấp 13 207/250 Cấp 12 5250/5000 Cấp 12 3262/5000 Cấp 12 5250/5000 Cấp 13 19/250 Cấp 12 5250/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 11 7250/2000 Cấp 12 5250/5000 Cấp 1 9836/2 Cấp 13 0/250 Cấp 1 9836/2 Cấp 11 7250/2000 Cấp 12 5250/5000 Cấp 13 118/250 Cấp 9 8269/800 Cấp 12 5250/5000 Cấp 10 7988/1000 Cấp 1 5575/2 Cấp 3 1375/2 Cấp 12 723/1000 Cấp 12 1050/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 12 1013/1000 Cấp 13 2/50 Cấp 13 28/50 Cấp 13 22/50 Cấp 12 674/1000 Cấp 12 820/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 12 915/1000 Cấp 12 1050/1000 Cấp 4 1858/4 Cấp 12 1050/1000 Cấp 13 9/50 Cấp 12 490/1000 Cấp 10 1944/400 Cấp 13 0/50 Cấp 11 1102/800 Cấp 11 1625/800 Cấp 13 0/50 Cấp 9 1891/200 Cấp 12 998/1000 Cấp 11 310/100 Cấp 12 210/200 Cấp 11 310/100 Cấp 13 10/10   Cấp 13 8/10 Cấp 13 9/10 Cấp 13 0/10 Cấp 11 310/100 Cấp 13 6/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 7/10 Cấp 12 210/200 Cấp 13 1/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 9/10 Cấp 13 5/10 Cấp 13 10/10   Cấp 13 1/10 Cấp 12 210/200 Cấp 13 0/10 Cấp 8 390/10 Cấp 6 274/2 Cấp 13 0/10 Cấp 13 5/10 Cấp 13 1/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 12 16/20 Cấp 13 0/1 Cấp 12 16/20 Cấp 12 10/20 Cấp 13 0/1 Cấp 12 15/20 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1   Cấp 12 10/20 Cấp 12 1/20 Cấp 12 8/20 Cấp 12 10/20

Thẻ còn thiếu (3/91)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 12)

Huyền thoại (1/16)

Tiêu chuẩn giải đấu (81/91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (15/16)

9 10 11 12 13
16/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4
16/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
15/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 5
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
8/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 12
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10

Đường đến tối đa (39/91)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
3262/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1738Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
4469/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 531Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
4988/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1375/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3625Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
100/100
200/200
400/400
675/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1125Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
723/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
674/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
820/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
915/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 85Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
200/200
400/400
800/800
358/1000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 642Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
490/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 510Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
800/800
744/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
800/800
302/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 698Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
800/800
825/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
200/200
400/400
800/800
491/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 509Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
998/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
10/10
20/20
50/50
100/100
94/200
Chi phí nâng cấp 6→12: 84400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 106Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
12 13
12 13
13
13
13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
13
11 13
12 13
1 13
13
1 13
11 13
12 13
13
9 12 13
12 13
10 12 13
1 12 13
3 11 13
12 13
12 13
13
12 13
13
13
13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
4 12 13
12 13
13
12 13
10 12 13
13
11 12 13
11 12 13
13
9 12 13
12 13
11 13
12 13
11 13
13
13
13
13
11 13
13
13
13
13
12 13
13
13
13
13
13
13
12 13
13
8 13
6 12 13
13
13
13
13
13
12 13
13
12 13
12 13
13
12 13
13
13
12 13
12 13
12 13
12 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord