Game Over

#8YCLYLC2

13

5 041

5 198

Cấp 11 6426/2000 Cấp 11 5967/2000 Cấp 10 5816/1000 Cấp 11 5008/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 5860/2000 Cấp 11 4818/2000 Cấp 10 2968/1000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 5580/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 5394/2000 Cấp 11 4793/2000 Cấp 11 5835/2000 Cấp 11 4687/2000 Cấp 12 4800/5000 Cấp 11 6312/2000 Cấp 12 4687/5000 Cấp 11 6019/2000 Cấp 11 5155/2000 Cấp 11 2624/2000 Cấp 12 4884/5000 Cấp 10 2837/1000 Cấp 10 699/400 Cấp 11 922/800 Cấp 11 919/800 Cấp 12 522/1000 Cấp 12 574/1000 Cấp 9 38/200 Cấp 12 304/1000 Cấp 12 1000/1000 Cấp 12 522/1000 Cấp 12 783/1000 Cấp 12 584/1000 Cấp 11 763/800 Cấp 11 652/800 Cấp 11 718/800 Cấp 9 11/200 Cấp 10 692/400 Cấp 12 553/1000 Cấp 11 379/800 Cấp 11 549/800 Cấp 11 698/800 Cấp 11 943/800 Cấp 11 35/100 Cấp 10 52/50 Cấp 11 93/100 Cấp 11 139/100 Cấp 9 23/20 Cấp 11 87/100 Cấp 11 93/100 Cấp 10 60/50 Cấp 11 64/100 Cấp 11 49/100 Cấp 11 91/100 Cấp 12 63/200 Cấp 11 52/100 Cấp 11 75/100 Cấp 12 52/200 Cấp 12 88/200 Cấp 12 56/200 Cấp 11 68/100 Cấp 9 30/20 Cấp 12 113/200 Cấp 12 26/200 Cấp 11 82/100 Cấp 11 83/100 Cấp 10 42/50 Cấp 12 78/200 Cấp 12 51/200 Cấp 11 6/10 Cấp 11 5/10 Cấp 11 7/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 3/10 Cấp 11 1/10 Cấp 11 1/10 Cấp 11 3/10 Cấp 11 5/10   Cấp 11 0/10 Cấp 10 0/4 Cấp 11 3/10 Cấp 11 1/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 5/10

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25

Đường đến tối đa (7/94)

9 10 11 12 13
2000/2000
4426/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 574Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2000/2000
3967/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1033Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
1000/1000
2000/2000
2816/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2184Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2000/2000
3008/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1992Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
3860/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1140Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
2000/2000
2818/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2182Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1000/1000
1968/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5032Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
3580/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1420Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
3394/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1606Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2000/2000
2793/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2207Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2000/2000
3835/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1165Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
2000/2000
2687/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2313Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
4800/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2000/2000
4312/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 688Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
4687/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2000/2000
4019/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 981Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
2000/2000
3155/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1845Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
624/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4376Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
4884/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 116Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
1837/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5163Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
299/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1501Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
800/800
122/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 878Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
800/800
119/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 881Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
522/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 478Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
574/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 426Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
38/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2362Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
304/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 696Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
522/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 478Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
783/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
584/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 416Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
763/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1037Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
652/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1148Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
718/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1082Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
11/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2389Thời gian yêu cầu:  ~200 ngày
400/400
292/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1508Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
553/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 447Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
379/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1421Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
549/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1251Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
698/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1102Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
800/800
143/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 857Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
93/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 207Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
100/100
39/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 161Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
87/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
93/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 207Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
64/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 236Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
91/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
63/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
52/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 148Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
88/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 112Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
56/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
113/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
26/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
82/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 218Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
78/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 122Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
51/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 149Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
11 12 13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
10 11 13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
13
12 13
10 11 13
10 11 13
11 12 13
11 12 13
12 13
12 13
9 13
13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
9 13
13
10 11 13
12 13
13
11 13
13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
10 11 13
11 13
11 12 13
9 10 13
13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
12 13
12 13
12 13
11 13
9 10 13
12 13
12 13
11 13
11 13
10 13
12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord