BMDiamond

#8YC2GLRYR

12

5 220

5 607

singapore

Thành viên

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (59/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (7/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3354/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1646Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3609/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1391Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
2619/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2381Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3080/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1920Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2954/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2046Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
2000/2000
2454/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2546Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
1000/1000
2000/2000
3252/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1748Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1962/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 3038Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1813/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3187Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
2000/2000
4771/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
3581/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1419Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
2491/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2509Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
1000/1000
2000/2000
2172/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2828Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3804/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1196Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2574/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2426Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2000/2000
3237/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1763Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3701/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1299Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2827/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2173Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2683/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2317Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
1000/1000
2000/2000
4166/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 834Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2390/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2610Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2194/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2806Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2527/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2473Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
100/100
200/200
400/400
685/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1115Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
100/100
200/200
400/400
483/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1317Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
100/100
200/200
400/400
573/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1227Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
100/100
200/200
400/400
664/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1136Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
400/400
399/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1401Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
100/100
200/200
363/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1837Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
66/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 934Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
694/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1106Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
100/100
200/200
400/400
694/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1106Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
400/400
498/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1302Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
798/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1002Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
100/100
200/200
400/400
419/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1381Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
400/400
475/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1325Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
100/100
200/200
84/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2116Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
400/400
377/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1423Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
100/100
200/200
400/400
725/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1075Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
714/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1086Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
924/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 76Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
100/100
200/200
400/400
349/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1451Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
400/400
490/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1310Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
100/100
200/200
400/400
622/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1178Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
100/100
200/200
400/400
680/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1120Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
100/100
200/200
400/400
498/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1302Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
10/10
20/20
50/50
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
10/10
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
50/50
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
50/50
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
50/50
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
10/10
20/20
50/50
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/10
20/20
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
58/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
69/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 231Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
69/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 231Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
10/10
20/20
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
10/10
20/20
50/50
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
50/50
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
10/10
20/20
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/10
20/20
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/10
20/20
50/50
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
10/10
20/20
50/50
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
10/10
20/20
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
138/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 62Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần
100/100
19/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
6 12
9 12
10 12
7 12
12
11 12
10 12
7 12
8 12
11 12
12
10 12
10 12
6 12
6 12
11 12
6 12
9 12
6 12
10 12
7 12
9 12
12 13
6 12
6 11 12
8 11 12
6 11 12
7 11 12
10 11 12
6 10 12
12
12 13
11 12
12 13
12 13
7 11 12
10 11 12
11 12
6 11 12
10 11 12
6 10 12
10 11 12
6 11 12
11 12
12
7 11 12
10 11 12
7 11 12
6 11 12
7 11 12
7 11 12
7 10 12
7 11 12
10 11 12
10 12
10 11 12
10 11 12
7 11 12
8 11 12
12
11 12
10 11 12
7 11 12
10 11 12
7 11 12
11 12
12 13
10 11 12
7 11 12
7 11 12
12 13
11 12
7 11 12
8 11 12
7 11 12
12
11 12
10 12
12 13
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
9 12
10 12
11 12
10 12
10 12
9 11 12
10 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord