eduardo

#8Y9J8C029

11

4 222

4 905

Không có hội

Thẻ còn thiếu (2/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (63/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
7/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 143Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
45/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 55Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
1123/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5877Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
448/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6552Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
1000/1000
523/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6477Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
800/800
1000/1000
529/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6471Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
2000/2000
48/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4952Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
1000/1000
176/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6824Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
800/800
1000/1000
788/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6212Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
400/400
800/800
1000/1000
448/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6552Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
277/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4723Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
946/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6054Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
764/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6236Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
971/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6029Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
1000/1000
380/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6620Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
1000/1000
655/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6345Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
1000/1000
518/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6482Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
1000/1000
538/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6462Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
1000/1000
213/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6787Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
924/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6076Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
1000/1000
683/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6317Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1000/1000
521/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6479Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
151/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6849Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
800/800
1000/1000
707/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6293Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
800/800
1000/1000
429/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6571Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
460/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7540Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
100/100
200/200
97/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2103Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
152/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2048Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
125/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2075Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
191/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1609Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
63/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1737Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
260/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1940Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
270/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1930Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
261/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1939Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
120/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 880Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
108/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2092Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
100/100
200/200
70/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2130Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
100/100
200/200
173/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2027Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
200/200
287/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1913Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
100/100
200/200
150/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2050Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
81/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2119Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
119/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2081Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
99/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2101Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
200/200
76/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2124Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
142/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2058Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
100/100
200/200
154/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2046Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
286/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1914Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
242/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1958Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
100/100
200/200
286/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1914Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
100/100
200/200
235/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1965Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
11
11
8 11
9 11
11 12
10 11
9 11
1 11
11 12
11
11
11
8 11
10 11
7 11
10 11
8 11
11
7 11
10 11
11
7 11
9 11
1 10 11
3 10 11
10 11
10 11
11
11
6 7 11
10 11
10 11
10 11
11 12
10 11
8 10 11
7 10 11
8 10 11
7 10 11
10 11
3 8 11
10 11
10 11
9 10 11
10 11
3 10 11
10 11
10 11
7 10 11
8 10 11
9 11
6 10 11
6 10 11
7 9 11
9 10 11
11
10 11
7 10 11
8 10 11
10 11
8 9 11
10 11
9 10 11
7 10 11
10 11
10 11
10 11
8 10 11
7 10 11
6 9 11
10 11
9 10 11
10 11
8 10 11
6 10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
11
10 11
9 10 11
10 11
9 11
9 11
10 11
10 11
9 11
9 11
9 10 11
10 11
9 11
10 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord