낭만거시기

#8Y8G20UVV

12

5 185

5 868

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (70/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
11/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 9
8/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 12
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
17/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
16/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
2/2
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 27

Đường đến tối đa (5/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3392/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 1608Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
1000/1000
2000/2000
2703/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2297Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4392/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 608Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
1000/1000
2000/2000
4201/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 799Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
2034/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2966Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
1000/1000
2000/2000
4922/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 78Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
2809/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2191Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1000/1000
2000/2000
3417/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1583Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
2925/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2075Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4824/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
1000/1000
2000/2000
4898/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 102Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 2→13: 185620
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4555/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 445Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3131/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 1869Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
3578/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1422Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
4027/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 973Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4319/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 681Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
200/200
400/400
557/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1243Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
100/100
200/200
400/400
599/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1201Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
100/100
200/200
400/400
531/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1269Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
400/400
53/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1747Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
400/400
368/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1432Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
100/100
200/200
313/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1887Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
400/400
800/800
228/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 772Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
218/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1582Thời gian yêu cầu:  ~132 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
57/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 943Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
400/400
453/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1347Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
200/200
400/400
243/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1557Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
400/400
800/800
54/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 946Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
200/200
400/400
635/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1165Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
137/1000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 863Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
100/100
200/200
156/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2044Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
400/400
575/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1225Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
200/200
400/400
685/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1115Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
200/200
400/400
556/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1244Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
400/400
633/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1167Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
96/1000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 904Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
100/100
200/200
400/400
636/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1164Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
400/400
664/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1136Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
94/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 206Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
50/50
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
100/100
149/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 51Thời gian yêu cầu:  ~13 tuần
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
77/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
10/10
20/20
50/50
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
50/50
61/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
100/100
24/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
20/20
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
50/50
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
50/50
72/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
20/20
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
198/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
2 12
10 12
9 12
10 12
11 12 13
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12 13
10 12
1 12
10 12
1 12 13
2 12 13
12 13
1 12
1 12
11 12 13
12 13
10 12
10 12
12 13
2 12
8 11 12
8 11 12
3 11 12
10 11 12
10 11 12
3 10 12
10 12
11 12 13
10 11 12
11 12 13
10 12
10 11 12
9 11 12
10 12
9 11 12
3 12
3 10 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
12 13
10 12 13
9 11 12
4 12
4 11 12
10 11 12
10 12
6 10 12
10 11 12
11 12
10 11 12
10 12
8 10 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
6 11 12
10 12
6 10 12
10 11 12
10 11 12
10 12
10 11 12
8 10 12
6 11 12
10 12 13
10 11 12
9 10 12
6 11 12
8 9 12
6 10 12
12
10 12
12
12
11 12
10 12
10 12
9 11 12
9 10 12
10 12
9 10 12
12
10 12
12
10 12
10 12
10 11 12
9 11 12
12 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord