amira

#8Y2G28R0G

12

5 409

5 456

Cấp 8 5802/400 Cấp 11 3100/2000 Cấp 10 4767/1000 Cấp 11 3621/2000 Cấp 10 2737/1000 Cấp 11 3370/2000 Cấp 6 4929/100 Cấp 11 3645/2000 Cấp 10 3340/1000 Cấp 11 3158/2000 Cấp 11 3811/2000 Cấp 6 6320/100 Cấp 9 5954/800 Cấp 12 2752/5000 Cấp 1 6407/2 Cấp 9 5202/800 Cấp 9 4896/800 Cấp 11 3025/2000 Cấp 4 4621/20 Cấp 12 1205/5000 Cấp 10 3635/1000 Cấp 1 5132/2 Cấp 3 849/2 Cấp 3 1056/2 Cấp 3 1211/2 Cấp 5 903/10 Cấp 11 205/800 Cấp 3 419/2 Cấp 9 611/200 Cấp 10 635/400 Cấp 10 209/400 Cấp 11 288/800 Cấp 10 605/400 Cấp 11 501/800 Cấp 5 1054/10 Cấp 3 818/2 Cấp 3 42/2 Cấp 10 470/400 Cấp 9 977/200 Cấp 10 687/400 Cấp 11 541/800 Cấp 10 861/400 Cấp 3 1123/2 Cấp 7 1068/50 Cấp 3 1242/2 Cấp 7 72/4 Cấp 10 32/50 Cấp 12 2/200 Cấp 10 7/50 Cấp 6 31/2 Cấp 10 36/50 Cấp 10 166/50 Cấp 7 154/4 Cấp 9 46/20 Cấp 6 76/2 Cấp 10 29/50 Cấp 6 69/2 Cấp 10 41/50 Cấp 9 48/20 Cấp 12 30/200 Cấp 11 13/100 Cấp 9 42/20 Cấp 6 141/2 Cấp 9 23/20 Cấp 9 27/20 Cấp 11 33/100 Cấp 6 101/2 Cấp 10 79/50 Cấp 6 22/2 Cấp 9 11/20 Cấp 9 3/20 Cấp 10 2/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 4/4 Cấp 10 2/4 Cấp 12 11/20 Cấp 10 8/4 Cấp 10 1/4 Cấp 9 2/2 Cấp 10 2/4 Cấp 11 8/10   Cấp 11 0/10 Cấp 10 0/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 5/4 Cấp 10 0/4

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (68/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
6/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
11/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 9
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (6/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1602/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3398Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
2000/2000
1100/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3900Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
1000/1000
2000/2000
1767/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3233Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
2000/2000
1621/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3379Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
1000/1000
1737/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5263Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
2000/2000
1370/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3630Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
729/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4271Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
2000/2000
1645/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3355Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
1000/1000
2000/2000
340/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4660Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
2000/2000
1158/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3842Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
2000/2000
1811/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3189Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2120/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2880Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2154/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2846Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
2752/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2248Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2207/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2793Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1402/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3598Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1096/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3904Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
2000/2000
1025/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3975Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
421/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 4579Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
1205/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3795Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
1000/1000
2000/2000
635/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4365Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
932/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4068Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
100/100
200/200
400/400
149/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1651Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
100/100
200/200
400/400
356/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1444Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
100/100
200/200
400/400
511/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1289Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
100/100
200/200
400/400
203/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1597Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
205/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1595Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
100/100
200/200
119/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2081Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
200/200
400/400
11/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1789Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
400/400
235/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1565Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
209/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1991Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
288/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1512Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
400/400
205/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1595Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
501/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1299Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
100/100
200/200
400/400
354/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1446Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
100/100
200/200
400/400
118/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1682Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
400/400
70/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1730Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
200/200
400/400
377/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1423Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
400/400
287/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1513Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
541/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1259Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
400/400
461/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1339Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
100/100
200/200
400/400
423/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1377Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
100/100
200/200
400/400
368/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1432Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
100/100
200/200
400/400
542/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1258Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
10/10
20/20
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
2/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
50/50
100/100
16/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
10/10
20/20
50/50
74/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 226Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
30/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
50/50
61/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
50/50
29/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 271Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
11/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 359Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
3/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
8 12
11 12
10 12
11 12
10 11 12
12 13
11 12
6 12
11 12
10 12
12 13
11 12
11 12
6 12
9 12
12
1 12
9 12
9 12
11 12
4 12
12
10 12
1 12
3 11 12
3 11 12
3 11 12
5 11 12
11 12
3 10 12
12 13
9 11 12
10 11 12
10 12
12 13
11 12
10 11 12
11 12
5 11 12
3 11 12
3 7 12
10 11 12
9 11 12
10 11 12
12 13
11 12
10 11 12
3 11 12
7 11 12
3 11 12
7 10 12
10 12
12
10 12
6 9 12
10 12
10 12
7 11 12
9 10 12
12 13
6 10 12
10 12
6 10 12
10 12
9 10 12
12
11 12
9 10 12
6 11 12
9 10 12
9 10 12
11 12
6 11 12
10 11 12
6 9 12
9 12
9 12
10 12
10 12
10 11 12
10 12
12
10 11 12
10 12
9 10 12
10 12
11 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord