Victor_Japah

#8Y0UPRU9C

10

4 520

4 735

HEINEKEN

Co-leader

Skeletons Cấp 7 1492/200 Ice Spirit Cấp 8 809/400 Goblins Cấp 10 529/1000 Spear Goblins Cấp 10 12/1000 Zap Cấp 9 955/800 Bats Cấp 9 398/800 Fire Spirits Cấp 3 1719/10 Giant Snowball Cấp 9 320/800 Archers Cấp 10 237/1000 Arrows Cấp 10 643/1000 Knight Cấp 10 379/1000 Minion Cấp 10 396/1000 Bomber Cấp 7 1368/200 Cannon Cấp 6 1782/100 Skeleton Barrel Cấp 9 840/800 Goblin Gang Cấp 10 151/1000 Firecracker Cấp 4 6/20 Mortar Cấp 4 1596/20 Tesla Cấp 5 1766/50 Barbarians Cấp 10 344/1000 Minion Horde Cấp 10 452/1000 Rascals Cấp 10 222/1000 Royal Giant Cấp 11 144/2000 Elite Barbarians Cấp 9 641/800 Royal Recruits Cấp 9 371/800 Heal Cấp 9 35/200 Ice Golem Cấp 9 147/200 Tombstone Cấp 6 271/20 Mega Minion Cấp 6 270/20 Dart Goblin Cấp 9 166/200 Earthquake Cấp 4 141/4 Elixir Golem Cấp 6 12/20 Fireball Cấp 9 36/200 Mini P.E.K.K.A Cấp 9 93/200 Musketeer Cấp 10 89/400 Hog Rider Cấp 9 39/200 Valkyrie Cấp 10 95/400 Battle Ram Cấp 3 533/2 Furnace Cấp 4 235/4 Flying Machine Cấp 3 218/2 Bomb Tower Cấp 6 274/20 Zappies Cấp 3 172/2 Battle Healer Cấp 7 20/50 Goblin Cage Cấp 10 7/400 Giant Cấp 10 21/400 Goblin Hut Cấp 9 137/200 Inferno Tower Cấp 9 97/200 Wizard Cấp 10 78/400 Royal Hogs Cấp 8 85/100 Rocket Cấp 8 268/100 Elixir Collector Cấp 9 46/200 Barbarian Hut Cấp 8 155/100 Three Musketeers Cấp 7 288/50 Mirror Cấp 8 11/10 Wall Breakers Cấp 6 11/2 Barbarian Barrel Cấp 6 19/2 Rage Cấp 10 38/50 Skeleton Army Cấp 9 13/20 Goblin Barrel Cấp 7 23/4 Tornado Cấp 8 28/10 Guards Cấp 9 28/20 Clone Cấp 8 12/10 Baby Dragon Cấp 8 9/10 Hunter Cấp 8 27/10 Poison Cấp 8 8/10 Dark Prince Cấp 10 10/50 Freeze Cấp 9 9/20 Prince Cấp 9 11/20 Witch Cấp 9 7/20 Balloon Cấp 9 10/20 Bowler Cấp 8 35/10 Cannon Cart Cấp 6 20/2 Electro Dragon Cấp 9 4/20 Executioner Cấp 10 20/50 Giant Skeleton Cấp 10 9/50 Lightning Cấp 9 3/20 X-Bow Cấp 8 26/10 Goblin Giant Cấp 9 19/20 P.E.K.K.A Cấp 10 37/50 Golem Cấp 10 19/50 The Log Cấp 10 0/4 Miner Cấp 9 1/2 Princess Cấp 9 1/2 Ice Wizard Cấp 9 1/2 Bandit Cấp 9 1/2 Fisherman   Royal Ghost   Magic Archer Cấp 9 1/2 Night Witch Cấp 9 1/2 Inferno Dragon Cấp 9 1/2 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Cấp 10 2/4 Ram Rider   Graveyard   Sparky Cấp 10 0/4 Lava Hound Cấp 10 2/4 Mega Knight  

Thẻ còn thiếu (5/97)

Huyền thoại (5/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (58/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
6/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 764Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
20/20
50/50
57/100
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 43Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
12/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 158Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
86/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
20/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
85/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
5/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
9/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
8/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (12/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (0/97)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
292/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7708Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
409/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8391Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
529/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7471Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
12/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7988Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
800/800
155/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7845Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
398/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8402Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
800/800
519/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 7481Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
320/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8480Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
237/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7763Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
643/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7357Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
379/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7621Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
396/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7604Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
168/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7832Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
400/400
800/800
582/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7418Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
40/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7960Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
151/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7849Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
400/400
800/800
396/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 7604Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
566/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7434Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
344/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7656Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
452/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7548Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
222/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7778Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
144/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6856Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
641/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8159Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
371/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8429Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
35/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2365Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
147/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2253Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
100/100
171/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2229Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
100/100
170/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2230Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
166/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2234Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
36/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2364Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
93/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2307Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
89/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2111Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
39/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2361Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
95/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2105Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
100/100
200/200
233/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1967Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
100/100
135/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2265Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
100/100
118/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2282Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
100/100
174/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2226Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
7/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2193Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
21/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2179Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
137/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2263Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
97/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2303Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
78/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2122Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
100/100
168/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2232Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
46/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2354Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
100/100
55/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2345Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
100/100
188/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2212Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
10/10
1/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 369Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
10/10
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
11/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 359Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
4/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
3/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
7 10
8 9 10
10
10
9 10
9 10
3 10
9 10
10
10
10
10
7 9 10
6 10
9 10
10
4 10
4 10
5 10
10
10
10
10 11
9 10
9 10
9 10
9 10
6 9 10
6 9 10
9 10
4 8 10
6 10
9 10
9 10
10
9 10
10
3 10
4 9 10
3 9 10
6 9 10
3 8 10
7 10
10
10
9 10
9 10
10
8 10
8 9 10
9 10
8 9 10
7 9 10
8 9 10
6 8 10
6 9 10
10
9 10
7 9 10
8 9 10
9 10
8 9 10
8 10
8 9 10
8 10
10
9 10
9 10
9 10
9 10
8 10
6 9 10
9 10
10
10
9 10
8 9 10
9 10
10
10
10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
10
10
10
10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord