⭐⭐VICTOR CR⭐⭐

#8VRG00GY0

12

5 005

5 314

CLUJ ACADEMY

Thành viên

Cấp 6 4878/100 Cấp 7 3296/200 Cấp 10 2116/1000 Cấp 9 3803/800 Cấp 13 0/250 Cấp 10 1348/1000 Cấp 7 4628/200 Cấp 8 3792/400 Cấp 11 2061/2000 Cấp 11 875/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 11 976/2000 Cấp 8 4221/400 Cấp 6 4471/100 Cấp 8 5090/400 Cấp 12 436/5000 Cấp 8 4520/400 Cấp 11 1503/2000 Cấp 5 4557/50 Cấp 11 2430/2000 Cấp 6 6560/100 Cấp 12 747/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 6 3321/100 Cấp 6 718/20 Cấp 6 872/20 Cấp 5 903/10 Cấp 6 497/20 Cấp 10 377/400 Cấp 6 129/20 Cấp 9 105/200 Cấp 8 660/100 Cấp 10 223/400 Cấp 12 96/1000 Cấp 10 380/400 Cấp 6 892/20 Cấp 8 754/100 Cấp 8 882/100 Cấp 6 890/20 Cấp 7 740/50 Cấp 3 69/2 Cấp 10 373/400 Cấp 10 270/400 Cấp 9 634/200 Cấp 13 0/50 Cấp 6 678/20 Cấp 8 583/100 Cấp 10 387/400 Cấp 6 839/20 Cấp 10 274/400 Cấp 10 74/50 Cấp 7 43/4 Cấp 10 60/50 Cấp 11 62/100 Cấp 6 12/2 Cấp 9 26/20 Cấp 10 11/50 Cấp 7 98/4 Cấp 8 52/10 Cấp 11 11/100 Cấp 7 107/4 Cấp 10 15/50 Cấp 10 51/50 Cấp 10 61/50 Cấp 9 6/20 Cấp 8 66/10 Cấp 10 33/50 Cấp 10 97/50 Cấp 7 62/4 Cấp 6 23/2 Cấp 9 16/20 Cấp 7 44/4 Cấp 9 27/20 Cấp 10 54/50 Cấp 6 62/2 Cấp 12 189/200 Cấp 9 26/20 Cấp 12 0/20 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 11 1/10 Cấp 11 0/10 Cấp 12 0/20 Cấp 10 0/4 Cấp 11 2/10 Cấp 10 2/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 0/4

Tiêu chuẩn giải đấu (57/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
59/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 41Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
33/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 117Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
6/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (4/93)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
678/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4322Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1096/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5904Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1000/1000
1116/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5884Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4997Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
1000/1000
348/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6652Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
428/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4572Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1592/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5408Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
2000/2000
61/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4939Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
875/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6125Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
976/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6024Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
21/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4979Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
271/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4729Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
890/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4110Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
436/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4564Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
320/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4680Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
1503/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5497Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
357/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 4643Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
2000/2000
430/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4570Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2360/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2640Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
747/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4253Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1121/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 5879Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
100/100
200/200
400/400
18/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1782Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
200/200
400/400
172/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1628Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
100/100
200/200
400/400
203/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1597Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
100/100
200/200
197/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2003Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
377/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1823Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
105/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2295Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
100/100
200/200
360/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1840Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
223/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1977Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
96/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 904Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
380/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1820Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
400/400
192/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1608Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
100/100
200/200
400/400
54/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1746Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
100/100
200/200
400/400
182/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1618Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
100/100
200/200
400/400
190/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1610Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
100/100
200/200
400/400
40/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1760Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
373/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1827Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
270/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1930Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
200/200
400/400
34/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1766Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
100/100
200/200
378/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1822Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
283/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1917Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
387/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1813Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
400/400
139/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1661Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
274/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1926Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
50/50
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
20/20
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
189/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
6 12
7 11 12
10 11 12
9 12
12 13
10 11 12
7 12
8 11 12
11 12
11 12
12 13
11 12
8 12
6 11 12
8 12
12
8 12
11 12
5 12
11 12
6 12
12
12 13
6 11 12
6 10 12
6 11 12
5 11 12
6 10 12
10 12
6 8 12
9 12
8 10 12
10 12
12
10 12
6 11 12
8 11 12
8 11 12
6 11 12
7 10 12
3 7 12
10 12
10 12
9 11 12
12 13
6 10 12
8 10 12
10 12
6 11 12
10 12
10 11 12
7 10 12
10 11 12
11 12
6 8 12
9 10 12
10 12
7 11 12
8 10 12
11 12
7 11 12
10 12
10 11 12
10 11 12
9 12
8 10 12
10 12
10 11 12
7 10 12
6 9 12
9 12
7 10 12
9 10 12
10 11 12
6 10 12
12
9 10 12
12
10 12
10 12
9 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
11 12
12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord