Commander BD

#8VGQR22C

10

3 714

3 798

Alger 40Voleurs

Thành viên

Cấp 9 1974/800 Cấp 11 798/2000 Cấp 8 2078/400 Cấp 7 1750/200 Cấp 11 149/2000 Cấp 1 2056/2 Cấp 9 948/800 Cấp 6 128/100 Cấp 9 1451/800 Cấp 10 789/1000 Cấp 11 901/2000 Cấp 11 275/2000 Cấp 8 1653/400 Cấp 9 1728/800 Cấp 1 375/2 Cấp 8 1448/400 Cấp 7 2650/200 Cấp 7 2307/200 Cấp 10 1057/1000 Cấp 11 399/2000 Cấp 8 220/400 Cấp 7 2289/200 Cấp 10 798/1000 Cấp 3 220/10 Cấp 6 174/20 Cấp 9 103/200 Cấp 10 22/400 Cấp 9 205/200 Cấp 8 182/100 Cấp 3 1/2 Cấp 9 42/200 Cấp 9 61/200 Cấp 9 78/200 Cấp 10 136/400 Cấp 9 78/200 Cấp 7 190/50 Cấp 8 137/100 Cấp 4 84/4 Cấp 7 279/50 Cấp 3 74/2   Cấp 9 69/200 Cấp 7 242/50 Cấp 9 89/200 Cấp 9 101/200 Cấp 7 63/50 Cấp 9 136/200 Cấp 7 236/50 Cấp 7 221/50 Cấp 8 186/100 Cấp 8 12/10 Cấp 6 9/2 Cấp 7 18/4 Cấp 10 9/50   Cấp 9 1/20 Cấp 9 13/20 Cấp 8 11/10 Cấp 8 14/10 Cấp 8 18/10 Cấp 8 10/10 Cấp 7 14/4 Cấp 8 9/10 Cấp 8 14/10 Cấp 9 2/20 Cấp 9 6/20 Cấp 8 20/10 Cấp 8 17/10 Cấp 8 9/10 Cấp 7 32/4 Cấp 10 36/50 Cấp 8 14/10 Cấp 10 12/50 Cấp 7 21/4 Cấp 6 8/2 Cấp 9 11/20 Cấp 10 5/50   Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2   Cấp 10 0/4   Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2   Cấp 9 1/2   Cấp 9 1/2     Cấp 10 0/4    

Thẻ còn thiếu (11/94)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 12)

Huyền thoại (9/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (41/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
28/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 572Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
189/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→7: 1625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 411Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
220/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
40/200
0/400
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 560Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
1/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 100Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
38/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 112Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
13/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
3/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
9/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
9/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần

Huyền thoại (8/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 10 11
10 11
8 10
7 10
10 11
1 10
9 10
6 7 10
9 10
10
10 11
10 11
8 10
9 10
1 7 10
8 10
7 10 11
7 10
10 11
10 11
8 10
7 10
10
3 7 10
6 9 10
9 10
10
9 10
8 9 10
3 10
9 10
9 10
9 10
10
9 10
7 9 10
8 9 10
4 8 10
7 9 10
3 7 10
9 10
7 9 10
9 10
9 10
7 8 10
9 10
7 9 10
7 9 10
8 9 10
8 9 10
6 8 10
7 9 10
10
9 10
9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
7 9 10
8 10
8 9 10
9 10
9 10
8 9 10
8 9 10
8 10
7 9 10
10
8 9 10
10
7 9 10
6 8 10
9 10
10
9 10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
9 10
10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord