ahping

#8UVRV0RYY

12

5 066

5 680

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (66/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (8/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2642/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2358Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
1000/1000
2000/2000
1980/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3020Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
2000/2000
2370/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2630Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
2000/2000
2590/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2410Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2000/2000
2759/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2241Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1000/1000
2000/2000
2778/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2222Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1981/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3019Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
2000/2000
3309/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1691Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
2000/2000
2104/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2896Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2754/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2246Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2415/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2585Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3130/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 1870Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
3556/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1444Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3292/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 1708Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2265/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2735Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3035/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1965Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
1000/1000
2000/2000
3180/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1820Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1462/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3538Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
2000/2000
2209/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2791Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1768/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 3232Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1799/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 3201Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
100/100
200/200
400/400
453/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1347Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
100/100
200/200
400/400
479/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1321Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
100/100
200/200
400/400
507/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1293Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
373/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1427Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
313/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1487Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
100/100
200/200
356/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1844Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
344/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1456Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
376/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1424Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
297/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1503Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
603/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1197Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
507/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 493Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
100/100
200/200
400/400
686/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1114Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
429/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1371Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
100/100
200/200
85/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2115Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
369/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1431Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
200/200
400/400
731/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1069Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
305/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1495Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
100/100
200/200
400/400
367/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1433Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
100/100
200/200
400/400
22/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1778Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
666/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1134Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
200/200
400/400
725/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1075Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
100/100
200/200
400/400
560/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1240Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
100/100
200/200
400/400
620/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1180Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
10/10
20/20
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
10/10
20/20
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/10
20/20
50/50
29/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 271Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
100/100
43/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 157Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
100/100
147/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 53Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần
10/10
20/20
50/50
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
10/10
20/20
50/50
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
10/10
20/20
50/50
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
80/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 220Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
10/10
20/20
50/50
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
10/10
20/20
50/50
77/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
20/20
50/50
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
77/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
100/100
22/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
50/50
100/100
24/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
10/10
20/20
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/20
50/50
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
100/100
31/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 169Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
3 12
10 12
11 12
11 12
12 13
11 12
10 12
9 12
12 13
11 12
11 12
12 13
9 12
7 12
1 12
11 12
1 12
1 12
9 12
10 12
9 12
11 12
7 12
3 12
3 11 12
3 11 12
4 11 12
11 12
11 12
6 10 12
11 12
12 13
11 12
12 13
11 12
11 12
12
12 13
3 11 12
11 12
6 10 12
11 12
9 11 12
11 12
7 11 12
3 10 12
11 12
9 11 12
5 11 12
3 11 12
6 11 12
6 11 12
11 12
6 11 12
11 12
11 12
7 11 12
6 11 12
6 11 12
11 12
6 11 12
12 13
6 11 12
9 11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
6 11 12
11 12
11 12
9 11 12
10 11 12
6 11 12
6 11 12
11 12
10 11 12
10 12
11 12
11 12
10 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
11 12
11 12
11 12
10 12
10 12
10 11 12
9 12
9 11 12
12 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord