alex blackrose

#8RVCVY90Y

12

5 108

5 683

5DudesChillen

Co-leader

Tiêu chuẩn giải đấu (91/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/4
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 21
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (7/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
2254/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2746Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
1000/1000
2000/2000
2421/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2579Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
1000/1000
2000/2000
1876/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3124Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
1000/1000
2000/2000
1461/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3539Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
3058/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1942Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
1000/1000
2000/2000
2357/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2643Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
2000/2000
3600/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1400Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
4433/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 567Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2000/2000
3131/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1869Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
1000/1000
2000/2000
3478/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1522Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
1000/1000
2000/2000
2253/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2747Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
1000/1000
2000/2000
3635/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1365Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2000/2000
2898/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2102Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
1000/1000
2000/2000
2396/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2604Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
1000/1000
2000/2000
2283/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2717Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
1000/1000
2000/2000
2203/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2797Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
3282/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1718Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
1000/1000
2000/2000
1298/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3702Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
2000/2000
4999/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
2653/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2347Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
1000/1000
2000/2000
958/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4042Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
545/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1255Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
400/400
692/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1108Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
400/400
658/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1142Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
400/400
618/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1182Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
100/100
200/200
400/400
25/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1775Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
858/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
800/800
735/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
800/800
43/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 957Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
655/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
400/400
712/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1088Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
800/800
499/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 501Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
49/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 951Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
100/100
200/200
400/400
615/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1185Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
400/400
519/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1281Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
124/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2076Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
800/800
71/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 929Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
400/400
662/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1138Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
800/800
781/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
400/400
717/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1083Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
800/800
64/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 936Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
200/200
400/400
605/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1195Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
400/400
800/800
90/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 910Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
400/400
685/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1115Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
50/50
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
10/10
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
50/50
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
50/50
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
100/100
73/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 127Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
100/100
18/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
50/50
100/100
25/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
100/100
4/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 196Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
50/50
100/100
38/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 162Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
100/100
74/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 126Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
100/100
10/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 190Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
20/20
50/50
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
76/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 224Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
100/100
29/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
119/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 81Thời gian yêu cầu:  ~21 tuần
50/50
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
100/100
2/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
10/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 190Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
10 12
10 12
10 12
10 12
12 13
10 12 13
12
10 12
12 13
11 12
12
11 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
12 13
10 11 12
3 10 12
6 12
12
12 13
11 12
11 12
12
10 11 12
11 12
10 12
8 11 12
10 11 12
10 12
11 12
10 11 12
11 12
12 13
10 11 12
11 12
9 11 12
10 12
10 11 12
10 11 12
6 9 12
10 11 12
11 12
11 12
12 13
10 11 12
10 11 12
9 11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
10 12
11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
10 11 12
11 12
11 12
12
10 11 12
10 11 12
11 12
12
11 12
10 12
11 12
10 11 12
11 12
10 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
10 12
10 12
9 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
12 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord