Albagly

#8QPURG22R

13

4 989

5 800

Không có hội

Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 4423/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 3975/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 6493/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 10 7808/1000 Cấp 13 0/250 Cấp 10 8000/1000 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 11 7000/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 12 4206/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 12 4378/5000 Cấp 9 6794/800 Cấp 10 1253/400 Cấp 11 1057/800 Cấp 11 845/800 Cấp 12 1000/1000 Cấp 12 256/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 12 283/1000 Cấp 12 206/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 12 819/1000 Cấp 12 868/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 11 891/800 Cấp 10 1557/400 Cấp 10 1534/400 Cấp 13 0/50 Cấp 11 1653/800 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 10 1413/400 Cấp 11 1002/800 Cấp 13 0/50 Cấp 10 1082/400 Cấp 11 1456/800 Cấp 13 0/10 Cấp 12 26/200 Cấp 10 139/50 Cấp 13 0/10 Cấp 6 1/2 Cấp 13 0/10 Cấp 12 90/200 Cấp 13 0/10 Cấp 10 80/50 Cấp 13 0/10 Cấp 11 52/100 Cấp 12 172/200 Cấp 11 103/100 Cấp 12 45/200 Cấp 12 200/200 Cấp 12 70/200 Cấp 12 61/200 Cấp 12 137/200 Cấp 10 177/50 Cấp 10 92/50 Cấp 12 188/200 Cấp 11 131/100 Cấp 11 109/100 Cấp 11 151/100 Cấp 6 86/2 Cấp 12 121/200 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/1 Cấp 11 4/10 Cấp 13 0/1 Cấp 12 3/20 Cấp 11 1/10 Cấp 11 4/10 Cấp 10 3/4 Cấp 11 6/10 Cấp 11 6/10 Cấp 11 0/10 Cấp 12 5/20 Cấp 9 4/2 Cấp 11 8/10 Cấp 11 6/10 Cấp 10 3/4 Cấp 13 0/1

Tiêu chuẩn giải đấu (89/91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31

Đường đến tối đa (22/91)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
4423/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 577Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
1975/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3025Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
4493/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 507Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
4808/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
4206/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 794Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
4378/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 622Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2994/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2006Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
400/400
800/800
53/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 947Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
800/800
257/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 743Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
45/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 955Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
256/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 744Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
283/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 717Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
206/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 794Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
819/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
868/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 132Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
800/800
91/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 909Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
400/400
800/800
357/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 643Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
334/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 666Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
800/800
853/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
400/400
800/800
213/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 787Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
800/800
202/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 798Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
682/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1118Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
800/800
656/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
26/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
50/50
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
90/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
172/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 28Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
100/100
3/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
45/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 155Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
70/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
61/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 139Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
137/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 63Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần
50/50
100/100
27/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
50/50
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
188/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
100/100
31/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 169Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
100/100
9/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
100/100
51/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 149Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
10/10
20/20
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
121/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 79Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
10 12 13
13
10 13
13
12 13
13
11 13
13
12 13
13
12 13
9 12 13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
13
11 12 13
10 12 13
10 12 13
13
11 12 13
13
13
10 12 13
11 12 13
13
10 11 13
11 12 13
13
12 13
10 11 13
13
6 13
13
12 13
13
10 11 13
13
11 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
10 12 13
10 11 13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
6 11 13
12 13
13
13
11 13
13
12 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
12 13
9 10 13
11 13
11 13
10 13
13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord