jn

#8Q9LUGYL8

13

4 867

5 652

A Random Clan

Co-leader

Tiêu chuẩn giải đấu (75/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (9/94)

9 10 11 12 13
2000/2000
3080/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1920Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
3168/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1832Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4024/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 976Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
3414/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1586Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
3226/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1774Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
2000/2000
3361/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1639Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1899/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3101Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
4189/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 811Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
3627/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1373Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
3272/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1728Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
4185/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 815Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
4976/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 24Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
3922/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1078Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3434/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1566Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2793/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2207Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1000/1000
2000/2000
2525/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2475Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2777/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2223Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1464/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3536Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2978/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2022Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
4793/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 207Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2475/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2525Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2353/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2647Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
100/100
200/200
400/400
476/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1324Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
400/400
785/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1015Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
800/800
137/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 863Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
347/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1453Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
100/100
200/200
400/400
51/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1749Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
400/400
41/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1759Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
255/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 745Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
456/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1344Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
189/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1611Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
757/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1043Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
79/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 921Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
100/100
200/200
400/400
772/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1028Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
100/100
200/200
400/400
88/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1712Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
642/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1158Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
400/400
569/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1231Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
143/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 857Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
200/200
400/400
409/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1391Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
100/100
200/200
400/400
551/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1249Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
205/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 795Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
800/800
54/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 946Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
100/100
200/200
400/400
512/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1288Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
20/20
50/50
100/100
85/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 115Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
50/50
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
20/20
50/50
64/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 236Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
50/50
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
60/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 140Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
10/10
20/20
50/50
79/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 221Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
10/10
20/20
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
10/10
20/20
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/10
20/20
50/50
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
20/20
50/50
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 12 13
11 12 13
9 12 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
9 12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
10 12 13
9 12 13
12 13
13
10 12 13
12 13
12 13
6 12 13
12 13
1 12 13
1 12 13
5 11 13
10 11 13
11 12 13
13
11 13
7 11 13
10 11 13
12 13
11 13
11 13
13
11 13
13
13
7 12 13
3 11 13
3 11 13
13
11 13
10 11 13
12 13
9 11 13
7 11 13
7 12 13
10 12 13
7 11 13
9 12 13
10 11 13
10 11 13
9 10 13
6 10 13
10 11 13
8 11 13
11 13
6 11 13
13
10 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
7 11 13
6 11 13
6 11 13
11 13
7 11 13
7 11 13
9 11 13
11 13
11 13
9 13
11 13
10 13
10 11 13
9 11 13
9 10 13
10 13
9 11 13
12 13
9 13
9 13
10 13
9 10 13
9 10 13
10 13
13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord