Zero

#8PYPRLL8

13

7 028

7 415

Crucible Wrath

Thành viên

Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 1754/200 Cấp 10 2200/400 Cấp 10 2200/400 Cấp 9 533/200 Cấp 10 2199/400 Cấp 9 2349/200 Cấp 9 2400/200 Cấp 9 2400/200 Cấp 9 1936/200 Cấp 9 105/200 Cấp 9 2400/200 Cấp 10 2200/400 Cấp 12 1000/1000 Cấp 9 2141/200 Cấp 9 2400/200 Cấp 12 1000/1000 Cấp 9 2181/200 Cấp 9 162/20 Cấp 11 114/100 Cấp 10 216/50 Cấp 12 200/200 Cấp 9 39/20 Cấp 9 153/20 Cấp 10 110/50 Cấp 11 190/100 Cấp 9 164/20 Cấp 10 143/50 Cấp 10 241/50 Cấp 9 214/20 Cấp 9 168/20 Cấp 10 206/50 Cấp 9 290/20 Cấp 9 252/20 Cấp 9 30/20 Cấp 9 244/20 Cấp 9 222/20 Cấp 10 219/50 Cấp 11 68/100 Cấp 10 234/50 Cấp 10 125/50 Cấp 12 2/20 Cấp 12 10/20 Cấp 10 4/4 Cấp 10 9/4 Cấp 10 12/4 Cấp 9 5/2 Cấp 9 7/2 Cấp 11 5/10 Cấp 9 6/2 Cấp 10 1/4 Cấp 10 7/4 Cấp 9 5/2 Cấp 10 6/4 Cấp 10 6/4 Cấp 10 5/4

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
4/4
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 22
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29

Đường đến tối đa (27/93)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
400/400
800/800
354/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 646Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
333/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1867Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
400/400
800/800
999/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
200/200
400/400
800/800
949/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 51Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
536/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 464Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
105/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2295Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
800/800
741/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
800/800
781/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
20/20
50/50
92/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 208Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
100/100
14/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
50/50
100/100
66/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 134Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
50/50
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
50/50
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
100/100
90/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
20/20
50/50
94/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 206Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
50/50
93/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 207Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
50/50
100/100
91/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
20/20
50/50
100/100
44/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 156Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
20/20
50/50
98/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
50/50
100/100
56/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
20/20
50/50
100/100
120/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 80Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần
20/20
50/50
100/100
82/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 118Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
50/50
100/100
74/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 126Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
20/20
50/50
100/100
52/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 148Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
50/50
100/100
69/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 131Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
100/100
84/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 116Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
50/50
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
13
13
10 13
13
13
13
10 13
10 13
13
13
13
13
10 13
9 13
11 13
13
13
13
11 13
13
9 13
10 13
9 13
10 13
9 12 13
13
10 13
13
10 13
9 10 13
13
13
13
13
10 12 13
13
9 12 13
9 13
9 13
9 12 13
9 13
13
9 13
10 13
12 13
9 12 13
9 13
12 13
9 12 13
13
9 11 13
11 12 13
10 12 13
12 13
9 10 13
9 11 13
10 11 13
11 12 13
9 11 13
10 11 13
10 12 13
13
13
9 12 13
13
9 11 13
10 12 13
9 12 13
9 12 13
9 10 13
9 12 13
9 12 13
10 12 13
13
11 13
10 12 13
10 11 13
12 13
12 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
9 10 13
9 11 13
11 13
9 11 13
10 13
10 11 13
9 10 13
13
10 11 13
10 11 13
10 11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord