ẞSB^°KiLlErπ√dz

#8PV0JV29C

12

4 241

4 984

Không có hội

Cấp 11 3201/2000 Cấp 12 2497/5000 Cấp 9 3315/800 Cấp 11 2078/2000 Cấp 11 277/2000 Cấp 11 789/2000 Cấp 10 3206/1000 Cấp 1 3524/2 Cấp 11 876/2000 Cấp 11 1117/2000 Cấp 11 1353/2000 Cấp 9 2338/800 Cấp 9 4105/800 Cấp 11 1613/2000 Cấp 12 418/5000 Cấp 10 2408/1000 Cấp 10 2904/1000 Cấp 11 1136/2000 Cấp 11 1340/2000 Cấp 11 2085/2000 Cấp 10 3027/1000 Cấp 1 2876/2 Cấp 8 640/100 Cấp 12 927/1000 Cấp 10 425/400 Cấp 10 476/400 Cấp 10 607/400   Cấp 9 462/200 Cấp 10 165/400 Cấp 10 148/400 Cấp 10 317/400 Cấp 9 665/200 Cấp 10 381/400 Cấp 9 590/200 Cấp 7 963/50 Cấp 9 673/200   Cấp 10 80/400 Cấp 9 415/200 Cấp 10 132/400 Cấp 9 538/200 Cấp 10 141/400 Cấp 11 129/800 Cấp 10 498/400 Cấp 9 607/200 Cấp 9 292/200 Cấp 10 44/50 Cấp 10 22/50 Cấp 9 25/20 Cấp 9 28/20   Cấp 11 33/100 Cấp 11 175/100 Cấp 9 37/20 Cấp 9 27/20 Cấp 10 47/50 Cấp 9 39/20 Cấp 10 49/50 Cấp 9 18/20 Cấp 10 22/50 Cấp 10 20/50 Cấp 9 22/20 Cấp 10 44/50 Cấp 9 32/20 Cấp 10 42/50 Cấp 9 31/20 Cấp 9 3/20 Cấp 9 47/20 Cấp 9 30/20 Cấp 6 41/2 Cấp 9 33/20 Cấp 10 10/50 Cấp 12 2/20 Cấp 10 0/4 Cấp 11 0/10 Cấp 12 1/20 Cấp 10 1/4 Cấp 9 2/2 Cấp 9 1/2 Cấp 10 2/4 Cấp 10 2/4 Cấp 9 1/2   Cấp 9 1/2 Cấp 9 2/2 Cấp 9 3/2 Cấp 10 2/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4

Thẻ còn thiếu (4/94)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (85/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (4/94)

9 10 11 12 13
2000/2000
1201/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3799Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
2497/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2503Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
800/800
1000/1000
1515/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5485Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
2000/2000
78/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4922Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
277/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6723Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
789/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6211Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1000/1000
2000/2000
206/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4794Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1324/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5676Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
876/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6124Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1117/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5883Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1353/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5647Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
800/800
1000/1000
538/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6462Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
305/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4695Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1613/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5387Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
418/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4582Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
1000/1000
1408/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5592Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
1000/1000
1904/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5096Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
1136/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5864Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
1340/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5660Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
2000/2000
85/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4915Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
1000/1000
2000/2000
27/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4973Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
676/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6324Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
100/100
200/200
340/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1860Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
927/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 73Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
400/400
25/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1775Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
400/400
76/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1724Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
400/400
207/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1593Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
200/200
262/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1938Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
165/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2035Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
148/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2052Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
317/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1883Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
200/200
400/400
65/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1735Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
381/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1819Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
200/200
390/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1810Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
100/100
200/200
400/400
263/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1537Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
200/200
400/400
73/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1727Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
80/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2120Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
200/200
215/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1985Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
132/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2068Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
200/200
338/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1862Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
141/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2059Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
129/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1671Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
400/400
98/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1702Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
200/200
400/400
7/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1793Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
200/200
92/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2108Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
100/100
75/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 125Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
3/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
11 12
12
9 11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
1 11 12
12 13
11 12
11 12
11 12
9 11 12
9 12
11 12
12
10 11 12
12 13
10 11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
1 11 12
8 10 12
12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
12 13
9 10 12
10 12
10 12
10 12
9 11 12
10 12
9 10 12
7 11 12
9 11 12
10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
10 12
11 12
10 11 12
9 11 12
9 10 12
10 12
10 12
9 10 12
9 10 12
11 12
11 12
9 10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
10 12
9 12
10 12
10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
9 12
9 10 12
9 10 12
12 13
6 10 12
9 10 12
10 12
12
10 12
11 12
12
10 12
9 10 12
9 12
10 12
10 12
9 12
9 12
9 10 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord