Ameer Ami

#8PQV0PV82

11

5 098

5 575

Dubai

Co-leader

Thẻ còn thiếu (2/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (50/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
12/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (4/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1028/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3972Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1511/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5489Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1712/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5288Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
468/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 4532Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
1000/1000
927/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6073Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
2000/2000
128/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4872Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
417/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4583Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
577/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 6423Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1589/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5411Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
2000/2000
720/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4280Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
1000/1000
1081/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5919Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1768/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5232Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
9/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 4991Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
547/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4453Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1794/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5206Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
801/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4199Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4996Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1847/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5153Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
800/800
1000/1000
681/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6319Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1000/1000
1792/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5208Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
2000/2000
147/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4853Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1141/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 5859Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
100/100
200/200
314/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1886Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
100/100
200/200
385/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1815Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
400/400
293/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1507Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
100/100
200/200
400/400
19/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1781Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
200/200
400/400
67/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1733Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
100/100
161/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2239Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
309/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1891Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
95/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2105Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
414/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1386Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
150/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2250Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
400/400
147/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1653Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
244/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1956Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
100/100
200/200
400/400
187/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1613Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
100/100
200/200
400/400
10/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1790Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
400/400
52/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1748Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
100/100
200/200
44/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2156Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
372/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1828Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
100/100
200/200
209/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1991Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
188/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2012Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
200/200
58/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2142Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
100/100
200/200
400/400
92/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1708Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
114/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1686Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
100/100
200/200
353/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1847Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
100/100
200/200
312/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1888Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
293/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1907Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
20/20
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
1/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 369Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
196/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
1 11 12
1 11
1 11
3 11 12
10 11
11 12
1 11 12
3 11
11
11 12
10 11
11
4 11
1 11 12
1 11
11 13
1 11 12
1 11
1 11
1 11
10 11
11 12
11 13
5 11
3 10 11
8 10 11
3 11
3 10 11
3 10 11
3 9 11
11 13
10 11
10 11
11
9 11
10 11
10 11
4 11
3 10 11
10 11
3 9 11
10 11
4 10 11
10 11
9 10 11
7 11
11
3 10 11
3 10 11
10 11
9 11
6 9 11
6 10 11
9 10 11
9 10 11
9 11
8 10 11
6 10 11
8 10 11
8 11
8 10 11
8 10 11
6 10 11
8 10 11
7 9 11
11 13
9 11
10 11
8 10 11
6 10 11
8 11
11 12
9 10 11
6 10 11
6 9 11
9 11
11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
9 11
11 12
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord