Mini nt

#8P2JULY9

13

6 011

6 526

$pain Coyotes

Co-leader

Tiêu chuẩn giải đấu (92/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
17/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
16/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
4/4
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 22
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31

Đường đến tối đa (39/94)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
279/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 721Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
136/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 864Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
50/50
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
49/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
20/20
50/50
100/100
72/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 128Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
117/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 83Thời gian yêu cầu:  ~21 tuần
20/20
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
55/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 145Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
98/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
20/20
50/50
100/100
35/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 165Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
20/20
50/50
100/100
21/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 179Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
196/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
107/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 93Thời gian yêu cầu:  ~24 tuần
20/20
50/50
100/100
22/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
121/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 79Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần
20/20
50/50
100/100
70/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
50/50
87/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
50/50
100/100
62/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 138Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
20/20
50/50
100/100
52/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 148Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
145/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 55Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần
20/20
50/50
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
100/100
69/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 131Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
100/100
75/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 125Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12 13
13
10 13
13
13
13
11 13
13
13
12 13
13
13
6 13
13
10 13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
10 13
9 13
13
13
13
13
9 12 13
13
13
13
13
13
13
13
13
7 13
9 13
9 12 13
11 13
13
13
9 13
13
13
10 13
10 13
10 13
10 11 13
12 13
9 12 13
12 13
9 11 13
13
12 13
11 13
9 12 13
13
9 12 13
13
12 13
12 13
13
9 12 13
12 13
9 12 13
13
10 11 13
10 12 13
9 12 13
12 13
13
9 11 13
11 12 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
13
10 11 13
9 10 13
10 11 13
10 11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
12 13
9 11 13
10 11 13
9 10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord