MR.Zeig Jailled

#8LUG9QJ9U

12

4 842

5 007

Cấp 10 2747/1000 Cấp 11 1360/2000 Cấp 11 881/2000 Cấp 9 2855/800 Cấp 12 449/5000 Cấp 10 1423/1000 Cấp 11 1562/2000 Cấp 5 3321/50 Cấp 11 817/2000 Cấp 9 1913/800 Cấp 10 1529/1000 Cấp 12 2841/5000 Cấp 11 1371/2000 Cấp 7 4794/200 Cấp 5 3182/50 Cấp 12 5000/5000 Cấp 10 2403/1000 Cấp 11 1326/2000 Cấp 11 747/2000 Cấp 10 1334/1000 Cấp 11 485/2000 Cấp 11 1542/2000 Cấp 11 1051/2000 Cấp 7 2737/200 Cấp 8 534/100 Cấp 9 557/200 Cấp 9 335/200 Cấp 10 198/400 Cấp 7 548/50 Cấp 7 206/50 Cấp 11 183/800 Cấp 9 338/200 Cấp 10 306/400 Cấp 12 483/1000 Cấp 10 27/400 Cấp 10 368/400 Cấp 9 383/200 Cấp 10 259/400 Cấp 6 775/20 Cấp 9 415/200 Cấp 3 65/2 Cấp 10 221/400 Cấp 8 587/100 Cấp 10 290/400 Cấp 11 454/800 Cấp 9 204/200 Cấp 9 297/200 Cấp 10 331/400 Cấp 8 663/100 Cấp 10 361/400 Cấp 10 47/50 Cấp 6 43/2 Cấp 8 43/10 Cấp 9 38/20 Cấp 6 22/2 Cấp 9 7/20 Cấp 9 26/20 Cấp 11 28/100 Cấp 9 39/20 Cấp 10 57/50 Cấp 11 29/100 Cấp 9 0/20 Cấp 9 36/20 Cấp 9 32/20 Cấp 10 27/50 Cấp 10 39/50 Cấp 9 16/20 Cấp 9 24/20 Cấp 7 55/4 Cấp 8 28/10 Cấp 10 25/50 Cấp 10 15/50 Cấp 11 6/100 Cấp 9 72/20 Cấp 7 26/4 Cấp 13 0/10 Cấp 10 18/50 Cấp 11 0/10 Cấp 10 0/4 Cấp 11 1/10 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4 Cấp 9 2/2 Cấp 10 0/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 11 7/10 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 11 4/10 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4

Tiêu chuẩn giải đấu (76/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
29/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 121Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (1/93)

9 10 11 12 13
1000/1000
1747/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5253Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
1360/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5640Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
881/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6119Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
800/800
1000/1000
1055/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5945Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
449/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4551Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
1000/1000
423/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6577Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
1562/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5438Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1121/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 5879Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
817/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6183Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
800/800
1000/1000
113/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6887Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
1000/1000
529/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6471Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
2841/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2159Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
1371/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5629Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
594/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4406Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
1000/1000
982/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 6018Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
1403/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5597Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
1326/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5674Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
747/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6253Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1000/1000
334/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6666Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
485/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6515Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
1542/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5458Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1051/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5949Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
400/400
800/800
1000/1000
537/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6463Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
100/100
200/200
234/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1966Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
200/200
357/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1843Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
200/200
135/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2065Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
198/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2002Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
100/100
200/200
248/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1952Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
100/100
106/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2294Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
183/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1617Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
200/200
138/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2062Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
306/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1894Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
483/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 517Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
27/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2173Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
368/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1832Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
200/200
183/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2017Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
259/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1941Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
100/100
200/200
400/400
75/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1725Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
200/200
215/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1985Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
221/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1979Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
100/100
200/200
287/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1913Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
290/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1910Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
454/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1346Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
200/200
4/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2196Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
200/200
97/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2103Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
331/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1869Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
100/100
200/200
363/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1837Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
361/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1839Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
29/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 271Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
0/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 370Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
10 11 12
11 12
11 12
9 11 12
12
10 11 12
11 12
5 11 12
11 12
9 11 12
10 11 12
12
11 12
7 12
5 11 12
12 13
10 11 12
11 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
7 11 12
8 10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
7 10 12
7 9 12
11 12
9 10 12
10 12
12
10 12
10 12
9 10 12
10 12
6 11 12
9 10 12
3 7 12
10 12
8 10 12
10 12
11 12
9 10 12
9 10 12
10 12
8 10 12
10 12
10 12
6 10 12
8 10 12
9 10 12
6 9 12
9 12
9 10 12
11 12
9 10 12
10 11 12
11 12
9 12
9 10 12
9 10 12
10 12
10 12
9 12
9 10 12
7 10 12
8 9 12
10 12
10 12
11 12
9 11 12
7 9 12
12 13
10 12
11 12
10 12
11 12
9 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
9 12
9 12
11 12
9 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord