omarch

#8LQC08LV9

9

4 089

4 368

<Bomb Squad>

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 1 Thử thách 1

Kết quả: Tất cả Trận thua

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord