turok

#8LL2GURCQ

11

5 728

5 833

#FossaDeiLeoni

Thành viên

Skeletons Cấp 2 5476/4 Ice Spirit Cấp 2 5142/4 Goblins Cấp 2 4950/4 Spear Goblins Cấp 5 4884/50 Zap Bats Cấp 9 3975/800 Fire Spirits Cấp 6 4925/100 Giant Snowball Cấp 2 3848/4 Archers Cấp 9 4149/800 Arrows Cấp 3 4757/10 Knight Cấp 6 5516/100 Minion Cấp 7 4087/200 Bomber Cấp 5 5435/50 Cannon Cấp 4 5971/20 Skeleton Barrel Cấp 3 5689/10 Goblin Gang Cấp 3 5613/10 Firecracker Cấp 1 1784/2 Mortar Cấp 3 5657/10 Tesla Cấp 3 5630/10 Barbarians Cấp 3 5902/10 Minion Horde Cấp 3 5240/10 Rascals Cấp 3 5150/10 Royal Giant Cấp 8 5097/400 Elite Barbarians Cấp 7 4270/200 Royal Recruits Cấp 3 4375/10 Heal Cấp 3 929/2 Ice Golem Cấp 3 940/2 Tombstone Cấp 4 1191/4 Mega Minion Dart Goblin Cấp 5 989/10 Earthquake Cấp 3 590/2 Elixir Golem Cấp 3 666/2 Fireball Cấp 9 652/200 Mini P.E.K.K.A Musketeer Cấp 10 506/400 Hog Rider Cấp 11 1034/800 Valkyrie Cấp 9 180/200 Battle Ram Cấp 3 941/2 Furnace Flying Machine Cấp 3 984/2 Bomb Tower Cấp 3 1253/2 Zappies Cấp 3 1008/2 Battle Healer Cấp 4 287/4 Goblin Cage Cấp 3 440/2 Giant Cấp 9 638/200 Goblin Hut Cấp 4 1129/4 Inferno Tower Cấp 3 1038/2 Wizard Cấp 12 1000/1000 Royal Hogs Cấp 3 827/2 Rocket Cấp 3 1093/2 Elixir Collector Cấp 3 869/2 Barbarian Hut Cấp 5 870/10 Three Musketeers Cấp 3 1000/2 Mirror Cấp 6 105/2 Wall Breakers Cấp 6 45/2 Barbarian Barrel Cấp 9 89/20 Rage Cấp 6 94/2 Skeleton Army Goblin Barrel Cấp 7 97/4 Tornado Cấp 8 84/10 Guards Cấp 6 111/2 Clone Cấp 9 59/20 Baby Dragon Cấp 9 24/20 Hunter Cấp 6 135/2 Poison Cấp 9 97/20 Dark Prince Cấp 9 47/20 Freeze Cấp 9 76/20 Prince Cấp 8 48/10 Witch Cấp 9 162/20 Balloon Cấp 8 105/10 Bowler Cấp 6 106/2 Cannon Cart Cấp 6 105/2 Electro Dragon Cấp 10 41/50 Executioner Giant Skeleton Cấp 10 117/50 Lightning Cấp 6 69/2 X-Bow Cấp 6 82/2 Goblin Giant Cấp 6 87/2 P.E.K.K.A Cấp 10 66/50 Golem Cấp 9 97/20 The Log Cấp 9 2/2 Miner Cấp 10 2/4 Princess Cấp 9 1/2 Ice Wizard Cấp 9 4/2 Bandit Fisherman Cấp 9 2/2 Royal Ghost Cấp 9 7/2 Magic Archer Cấp 9 1/2 Night Witch Cấp 9 6/2 Inferno Dragon Cấp 9 3/2 Lumberjack Cấp 9 1/2 Electro Wizard Cấp 9 1/2 Ram Rider Cấp 10 4/4 Graveyard Cấp 9 1/2 Sparky Cấp 9 2/2 Lava Hound Cấp 9 7/2 Mega Knight

Tiêu chuẩn giải đấu (42/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29

Đường đến tối đa (8/97)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1276/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 3724Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
942/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 4058Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
750/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 4250Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
684/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 4316Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
175/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4825Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
725/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4275Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1648/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 2→11: 35620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 5352Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
349/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4651Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
557/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 4443Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1316/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 3684Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1887/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5113Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1235/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 3765Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1771/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 3229Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1489/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 3511Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1413/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 3587Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
400/400
800/800
584/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7416Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1457/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 3543Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1430/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 3570Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1702/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 3298Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1040/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 3960Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
950/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 4050Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
897/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4103Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
70/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4930Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
175/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 4825Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
100/100
200/200
400/400
229/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1571Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
100/100
200/200
400/400
240/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1560Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
100/100
200/200
400/400
491/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1309Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
100/100
200/200
400/400
289/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1511Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
100/100
200/200
290/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1910Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
100/100
200/200
366/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1834Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
200/200
400/400
52/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1748Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
400/400
106/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1694Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
800/800
234/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 766Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
180/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2220Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
200/200
400/400
241/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1559Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
100/100
200/200
400/400
284/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1516Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
100/100
200/200
400/400
553/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1247Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
100/100
200/200
400/400
308/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1492Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
100/100
187/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2213Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
200/200
140/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2060Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
200/200
400/400
38/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1762Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
100/100
200/200
400/400
429/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1371Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
100/100
200/200
400/400
338/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1462Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
200/200
400/400
127/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1673Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
100/100
200/200
400/400
393/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1407Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
100/100
200/200
400/400
169/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1631Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
100/100
200/200
400/400
170/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1630Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
100/100
200/200
400/400
300/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1500Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
10/10
20/20
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
20/20
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
50/50
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
20/20
50/50
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
50/50
92/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 208Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
10/10
20/20
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
50/50
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
50/50
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
10/10
20/20
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
50/50
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
2 11 12
2 11 12
2 11 12
5 11 12
11 13
9 11 12
6 11 12
2 11
9 11 12
3 11 12
6 11 12
7 11
5 11 12
4 11 12
3 11 12
3 11 12
1 10 11
3 11 12
3 11 12
3 11 12
3 11 12
3 11 12
8 11 12
7 11
3 11
3 11
3 11
4 11
11 13
5 11
3 10 11
3 10 11
9 11
11 13
10 11
11 12
9 11
3 11
11 13
3 11
3 11
3 11
4 9 11
3 10 11
9 11
4 11
3 11
11 12 13
3 11
3 11
3 11
5 11
3 11
6 11
6 10 11
9 11
6 11
11 13
7 11
8 11
6 11
9 10 11
9 10 11
6 11
9 11
9 10 11
9 11
8 10 11
9 11
8 11
6 11
6 11
10 11
11 13
10 11
6 10 11
6 10 11
6 11
10 11
9 11
9 10 11
10 11
9 11
9 10 11
11 13
9 10 11
9 11
9 11
9 11
9 10 11
9 11
9 11
10 11
9 11
9 10 11
9 11
11 13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord