dech

#8L8VLR0QJ

13

4 839

5 900

MexicanGangsta

Thành viên

Tiêu chuẩn giải đấu (76/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
42/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 58Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
20/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (10/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3906/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1094Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
1000/1000
2000/2000
3216/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1784Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3045/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1955Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3951/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1049Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
2000/2000
2269/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2731Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
777/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4223Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
4453/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 547Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
3028/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1972Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3335/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1665Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4606/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 394Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3120/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1880Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
353/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4647Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4921/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 79Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3712/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1288Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2000/2000
3250/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1750Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
1000/1000
2000/2000
3769/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1231Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2229/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2771Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3191/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1809Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
902/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4098Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
100/100
200/200
400/400
776/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1024Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
200/200
400/400
800/800
142/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 858Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
400/400
765/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1035Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
400/400
730/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1070Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
114/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2286Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
760/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
654/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1146Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
200/200
400/400
800/800
4/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 996Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
400/400
800/800
69/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 931Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
100/100
200/200
400/400
508/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1292Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
157/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 843Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
658/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1142Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
400/400
800/800
603/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 397Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
200/200
400/400
576/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1224Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
400/400
220/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1580Thời gian yêu cầu:  ~132 ngày
100/100
200/200
400/400
471/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1329Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
199/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 801Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
999/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
200/200
400/400
800/800
25/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 975Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
200/200
400/400
596/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1204Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
10/10
20/20
50/50
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
50/50
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
50/50
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
66/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 134Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
100/100
47/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 153Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
50/50
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
20/20
50/50
99/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 201Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
91/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
10/10
20/20
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
100/100
31/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 169Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
8 12 13
10 12 13
9 12 13
9 12 13
13
11 12 13
11 13
9 12 13
12 13
10 12 13
12 13
9 12 13
7 12 13
9 12 13
6 12 13
11 12 13
6 12 13
9 12 13
11 12 13
10 12 13
5 12 13
11 13
7 12 13
9 12 13
5 11 13
9 12 13
10 11 13
13
10 11 13
9 13
12 13
13
11 13
13
13
9 12 13
13
10 12 13
8 11 13
7 12 13
5 8 13
10 11 13
10 12 13
9 11 13
10 11 13
6 11 13
12 13
12 13
9 12 13
9 11 13
7 11 13
10 11 13
7 11 13
10 11 13
7 10 13
9 13
13
10 11 13
7 11 13
13
10 11 13
12 13
11 12 13
10 11 13
10 11 13
9 13
9 10 13
7 11 13
9 11 13
9 10 13
12 13
11 13
13
6 11 13
7 10 13
11 12 13
13
10 11 13
10 13
10 13
10 13
10 11 13
9 10 13
10 13
10 13
12 13
10 13
11 13
11 13
10 13
9 10 13
10 11 13
10 11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord