black.star

#8JU0QUQ

12

5 218

5 370

DISCORD

Thành viên

Cấp 10 2946/1000 Cấp 10 2348/1000 Cấp 10 2489/1000 Cấp 10 2616/1000 Cấp 10 982/1000 Cấp 11 1725/2000 Cấp 11 2113/2000 Cấp 11 771/2000 Cấp 10 2148/1000 Cấp 12 1681/5000 Cấp 10 2244/1000 Cấp 11 1666/2000 Cấp 11 2066/2000 Cấp 9 4087/800 Cấp 11 1221/2000 Cấp 12 2170/5000 Cấp 8 3821/400 Cấp 10 2805/1000 Cấp 10 2369/1000 Cấp 11 1520/2000 Cấp 11 1754/2000 Cấp 11 1014/2000 Cấp 10 1973/1000 Cấp 10 1235/1000 Cấp 10 230/400 Cấp 10 194/400 Cấp 10 203/400 Cấp 10 155/400 Cấp 11 161/800 Cấp 8 37/100 Cấp 10 309/400 Cấp 11 48/800 Cấp 11 177/800 Cấp 9 85/200 Cấp 11 262/800 Cấp 10 274/400 Cấp 10 345/400 Cấp 10 228/400 Cấp 10 375/400 Cấp 9 591/200 Cấp 8 93/100 Cấp 10 260/400 Cấp 9 543/200 Cấp 12 24/1000 Cấp 9 17/200 Cấp 10 428/400 Cấp 10 224/400 Cấp 9 525/200 Cấp 9 479/200 Cấp 9 450/200 Cấp 10 23/50 Cấp 9 20/20 Cấp 10 4/50 Cấp 10 1/50 Cấp 8 13/10 Cấp 12 197/200 Cấp 10 29/50 Cấp 10 45/50 Cấp 9 41/20 Cấp 10 16/50 Cấp 9 47/20 Cấp 10 23/50 Cấp 10 34/50 Cấp 10 56/50 Cấp 11 44/100 Cấp 10 22/50 Cấp 9 1/20 Cấp 10 24/50 Cấp 9 55/20 Cấp 10 4/50 Cấp 9 9/20 Cấp 9 49/20 Cấp 10 29/50 Cấp 10 33/50 Cấp 10 20/50 Cấp 10 8/50 Cấp 10 16/50 Cấp 11 9/10 Cấp 10 0/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 9 2/2 Cấp 9 3/2 Cấp 10 0/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 0/4

Tiêu chuẩn giải đấu (90/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
37/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 63Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
93/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (0/94)

9 10 11 12 13
1000/1000
1946/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5054Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
1000/1000
1348/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5652Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
1489/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5511Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1000/1000
1616/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5384Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
982/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7018Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
1725/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5275Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
2000/2000
113/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4887Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
771/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6229Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1000/1000
1148/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5852Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
1681/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3319Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
1000/1000
1244/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5756Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1666/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5334Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
2000/2000
66/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4934Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
287/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4713Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1221/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5779Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
2170/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2830Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1621/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5379Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
1000/1000
1805/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5195Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
1000/1000
1369/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5631Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
1520/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5480Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1754/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5246Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
1014/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5986Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1000/1000
973/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6027Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
1000/1000
235/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6765Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
230/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1970Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
194/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2006Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
203/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1997Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
155/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2045Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
161/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1639Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
309/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1891Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
48/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1752Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
177/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1623Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
85/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2315Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
262/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1538Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
274/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1926Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
345/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1855Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
228/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1972Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
375/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1825Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
200/200
391/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1809Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
260/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1940Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
200/200
343/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1857Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
24/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 976Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
17/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2383Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
400/400
28/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1772Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
224/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1976Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
200/200
325/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1875Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
200/200
279/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1921Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
200/200
250/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1950Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
3/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
197/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
1/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 369Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-4 -3 -2 -1
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
12
10 11 12
11 12
11 12
9 12
11 12
12
8 11 12
10 11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
8 12
10 12
11 12
11 12
9 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
8 12
10 12
9 10 12
12
9 12
10 11 12
10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
8 9 12
12
10 12
10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
10 11 12
11 12
10 12
9 12
10 12
9 10 12
10 12
9 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
9 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord