caynan

#8JJ0Q8CPU

2

527

746

Familia amigos

Thành viên

Thẻ còn thiếu (71/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 2)

Tiêu chuẩn giải đấu (0/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
50/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→6: 625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 650Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
4/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→6: 625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 696Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
45/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→6: 625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 655Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
37/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 2→6: 620Chi phí nâng cấp 2→9: 7620Thẻ cần thiết: 663Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
39/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 2→6: 620Chi phí nâng cấp 2→9: 7620Thẻ cần thiết: 661Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
10/10
20/20
50/50
43/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 657Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
35/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→6: 625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 665Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
48/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 2→6: 620Chi phí nâng cấp 2→9: 7620Thẻ cần thiết: 652Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
2/2
4/4
9/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
4/4
10/10
3/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→6: 550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
2/2
4/4
10/10
8/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 162Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
2/2
4/4
5/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
2/2
4/4
1/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 179Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
2/2
4/4
5/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
2/2
4/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
2/2
4/4
10/10
6/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
2/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
2/2
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~12 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
2/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
2/2
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~13 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 2)

-1 +1 +2 +3 +4 +5
1 2 6
1 2 6
1 2 6
2 6
2 6
2 3 6
1 2 6
2 6
2 3 5
2 4 6
2 3 6
2 3 5
2 3 5
2 3 5
2 3 5
2 3 6
2 6 7
2 6
2 6 7
2 6
2 6 7
2 6
2 6
2 6 7

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord