NexxusS

#8JGR28VP

12

4 444

5 491

Không có hội

Cấp 9 7255/800 Cấp 12 2970/5000 Cấp 10 5127/1000 Cấp 9 6856/800 Cấp 12 3183/5000 Cấp 11 4791/2000 Cấp 11 4659/2000 Cấp 1 3864/2 Cấp 12 3418/5000 Cấp 12 2079/5000 Cấp 12 1394/5000 Cấp 10 4925/1000 Cấp 11 5097/2000 Cấp 11 3989/2000 Cấp 12 3959/5000 Cấp 10 6050/1000 Cấp 12 3654/5000 Cấp 1 4236/2 Cấp 11 5668/2000 Cấp 11 5385/2000 Cấp 9 3330/800 Cấp 9 953/200 Cấp 11 419/800 Cấp 11 371/800 Cấp 11 179/800 Cấp 11 309/800 Cấp 3 3/2 Cấp 11 640/800 Cấp 11 416/800 Cấp 11 404/800 Cấp 12 296/1000 Cấp 11 89/800 Cấp 12 557/1000 Cấp 10 794/400 Cấp 11 91/800 Cấp 9 923/200 Cấp 9 644/200 Cấp 3 4/2 Cấp 11 1189/800 Cấp 10 995/400 Cấp 11 392/800 Cấp 11 488/800 Cấp 3 658/2 Cấp 12 369/1000 Cấp 11 513/800 Cấp 9 986/200 Cấp 12 693/1000 Cấp 10 109/50 Cấp 9 24/20 Cấp 7 96/4 Cấp 9 68/20 Cấp 6 14/2 Cấp 11 57/100 Cấp 10 42/50 Cấp 11 90/100 Cấp 9 108/20 Cấp 10 60/50 Cấp 6 69/2 Cấp 11 60/100 Cấp 11 35/100 Cấp 10 30/50 Cấp 11 81/100 Cấp 11 45/100 Cấp 11 7/100 Cấp 11 56/100 Cấp 10 40/50 Cấp 9 14/20 Cấp 11 32/100 Cấp 11 2/100 Cấp 11 47/100 Cấp 11 100/100 Cấp 6 20/2 Cấp 11 41/100 Cấp 11 52/100 Cấp 11 3/10 Cấp 11 5/10 Cấp 10 0/4 Cấp 11 1/10 Cấp 10 3/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4 Cấp 11 3/10 Cấp 10 0/4   Cấp 10 1/4 Cấp 9 1/2 Cấp 11 2/10 Cấp 10 1/4 Cấp 10 2/4 Cấp 11 2/10

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (84/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
1/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→4: 50Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2/2
2/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→4: 50Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
8/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (3/94)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
3455/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1545Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2970/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2030Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
1000/1000
2000/2000
2127/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2873Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3056/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1944Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
3183/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1817Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
2791/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2209Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2000/2000
2659/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2341Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1664/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5336Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
3418/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1582Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2079/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2921Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
1394/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3606Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
1000/1000
2000/2000
1925/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3075Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
2000/2000
3097/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1903Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
1989/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3011Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
3959/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1041Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
1000/1000
2000/2000
3050/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1950Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
3654/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1346Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
36/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4964Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
2000/2000
3668/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1332Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2000/2000
3385/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1615Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
800/800
1000/1000
1530/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5470Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
200/200
400/400
353/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1447Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
419/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1381Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
371/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1429Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
179/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1621Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
309/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1491Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
640/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1160Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
416/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1384Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
404/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1396Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
296/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 704Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
89/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1711Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
557/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 443Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
394/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1406Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
91/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1709Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
200/200
400/400
323/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1477Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
200/200
400/400
44/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1756Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
800/800
389/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 611Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
595/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1205Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
392/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1408Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
488/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1312Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
100/100
200/200
358/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1842Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
369/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 631Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
513/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1287Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
200/200
400/400
386/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1414Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
693/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
50/50
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
90/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 210Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
20/20
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
100/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12
12
10 12
9 12
12
11 12
11 12
1 11 12
12 13
12
12
12
10 12
11 12
11 12
12
12 13
12 13
10 12
12
1 11 12
11 12
11 12
9 11 12
9 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
3 4 12
11 12
11 12
11 12
12
11 12
12
10 11 12
11 12
9 11 12
9 11 12
3 4 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
3 10 12
12
11 12
9 11 12
12
10 11 12
9 10 12
7 11 12
9 10 12
6 8 12
11 12
10 12
11 12
9 11 12
10 11 12
6 10 12
11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
9 12
11 12
11 12
11 12
11 12
6 9 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
9 12
11 12
10 12
10 12
11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord