tu papi

#8JGGPVQ2Y

10

4 713

4 770

TALENTOBOLIVIA2

Thành viên

Cấp 6 1133/100 Cấp 8 735/400 Cấp 5 1032/50 Cấp 9 1141/800 Cấp 10 867/1000 Cấp 10 180/1000 Cấp 9 310/800 Cấp 7 1223/200 Cấp 9 804/800 Cấp 10 641/1000 Cấp 9 246/800 Cấp 9 197/800 Cấp 9 271/800 Cấp 8 1035/400 Cấp 7 1181/200 Cấp 9 670/800 Cấp 9 542/800 Cấp 10 198/1000 Cấp 9 749/800 Cấp 9 73/800 Cấp 7 1057/200 Cấp 10 97/1000 Cấp 10 195/1000 Cấp 8 837/400 Cấp 6 155/20 Cấp 9 25/200 Cấp 8 167/100 Cấp 8 142/100 Cấp 8 149/100 Cấp 3 203/2 Cấp 10 34/400 Cấp 10 329/400 Cấp 10 144/400 Cấp 8 117/100 Cấp 9 100/200 Cấp 8 204/100 Cấp 8 150/100 Cấp 9 36/200 Cấp 5 282/10 Cấp 9 72/200 Cấp 3 119/2 Cấp 9 122/200 Cấp 9 127/200 Cấp 8 161/100 Cấp 8 56/100 Cấp 6 212/20 Cấp 7 137/50 Cấp 8 139/100 Cấp 5 147/10 Cấp 7 189/50 Cấp 7 28/4 Cấp 9 2/20 Cấp 6 24/2 Cấp 9 18/20 Cấp 6 22/2 Cấp 9 5/20 Cấp 9 34/20 Cấp 9 21/20 Cấp 7 13/4 Cấp 9 8/20 Cấp 8 10/10 Cấp 8 14/10 Cấp 9 13/20 Cấp 9 8/20 Cấp 9 25/20 Cấp 9 15/20 Cấp 9 8/20 Cấp 6 13/2 Cấp 7 7/4 Cấp 6 8/2 Cấp 8 8/10 Cấp 8 17/10 Cấp 7 17/4 Cấp 9 32/20 Cấp 7 17/4 Cấp 9 5/20 Cấp 10 38/50 Cấp 9 1/2 Cấp 10 2/4 Cấp 9 2/2 Cấp 9 2/2 Cấp 10 0/4 Cấp 9 1/2 Cấp 9 3/2   Cấp 10 0/4   Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2   Cấp 10 2/4   Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4

Thẻ còn thiếu (4/94)

Huyền thoại (4/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (52/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
85/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
33/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 67Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
56/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 44Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
87/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
67/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 33Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
9/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
7/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
3/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
8/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (13/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (0/94)

9 10 11 12 13
400/400
733/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 8067Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
400/400
335/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8465Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
632/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 8168Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
800/800
341/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7659Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
867/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7133Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
180/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7820Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
310/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8490Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
800/800
23/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7977Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
800/800
4/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7996Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
641/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7359Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
246/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8554Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
197/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8603Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
271/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8529Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
400/400
635/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8165Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
781/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8019Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
670/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8130Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
542/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8258Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
198/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7802Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
749/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8051Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
73/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8727Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
400/400
657/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8143Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
97/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7903Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
195/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7805Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
400/400
437/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8363Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
25/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2375Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
100/100
67/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2333Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
100/100
42/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2358Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
100/100
49/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2351Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
100/100
103/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2297Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
34/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2166Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
329/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1871Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
144/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2056Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
100/100
17/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2383Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
100/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2300Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
100/100
104/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2296Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
100/100
50/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2350Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
36/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2364Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
100/100
182/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2218Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
72/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2328Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
122/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2278Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
127/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2273Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
100/100
61/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2339Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
100/100
112/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2288Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
100/100
39/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2361Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
100/100
89/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2311Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
10/10
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
0/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 370Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
10/10
4/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
15/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
6 9 10
8 9 10
5 9 10
9 10
10
10
9 10
7 9 10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
8 9 10
7 9 10
9 10
9 10
10
9 10
9 10
7 9 10
10
10
8 9 10
6 8 10
9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
3 9 10
10
10
10
8 9 10
9 10
8 9 10
8 9 10
9 10
5 9 10
9 10
3 8 10
9 10
9 10
8 9 10
8 10
6 9 10
7 8 10
8 9 10
5 8 10
7 9 10
7 9 10
9 10
6 9 10
9 10
6 9 10
9 10
9 10
9 10
7 8 10
9 10
8 9 10
8 9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
6 8 10
7 8 10
6 8 10
8 10
8 9 10
7 9 10
9 10
7 9 10
9 10
10
9 10
10
9 10
9 10
10
9 10
9 10
10
9 10
9 10
10
9 10
10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord