hueso

#8GGJL2QL

12

5 100

5 707

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (88/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21

Đường đến tối đa (6/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
4498/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 502Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2000/2000
4474/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 526Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
1000/1000
2000/2000
4037/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 963Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
1000/1000
2000/2000
3571/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1429Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
2677/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2323Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
1000/1000
2000/2000
3338/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1662Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2191/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2809Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
1000/1000
2000/2000
2914/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2086Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
2000/2000
3511/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1489Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2000/2000
3563/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1437Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
4179/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 821Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2000/2000
3344/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1656Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
1000/1000
2000/2000
3339/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1661Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2000/2000
2856/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2144Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
1000/1000
2000/2000
4062/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 938Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
3915/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1085Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
2000/2000
3904/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1096Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
1000/1000
2000/2000
806/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4194Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
2000/2000
3439/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1561Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
1000/1000
2000/2000
2397/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2603Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
969/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4031Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
200/200
400/400
579/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1221Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
800/800
32/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 968Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
800/800
177/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 823Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
744/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
476/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 524Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
100/100
200/200
211/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1989Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
444/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 556Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
390/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 610Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
800/800
57/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 943Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
800/800
179/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 821Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
800/800
61/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 939Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
400/400
564/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1236Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
100/100
200/200
177/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2023Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
800/800
55/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 945Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
200/200
400/400
800/800
28/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 972Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
400/400
557/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1243Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
602/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1198Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
400/400
625/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1175Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
453/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1347Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
400/400
800/800
71/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 929Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
400/400
800/800
36/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 964Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
37/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 963Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
50/50
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
20/20
50/50
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
96/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
80/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 220Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
20/20
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
50/50
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
100/100
63/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
161/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 39Thời gian yêu cầu:  ~10 tuần
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
10 12
11 12
10 12
10 12
12 13
10 12
10 12
9 12
10 12
11 12
12 13
11 12
10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
11 12 13
10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
7 12
9 11 12
11 12
11 12
12
12
7 10 12
12 13
12
12 13
12 13
12 13
12
11 12
11 12
10 12
10 11 12
7 10 12
11 12
9 12
10 11 12
11 12
10 11 12
11 12
10 12
10 12
12
10 11 12
9 10 12
11 12
9 11 12
9 11 12
11 12
11 12
10 11 12
9 11 12
10 11 12
10 11 12
11 12
11 12
9 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
7 10 12
11 12
8 11 12
10 12
9 11 12
6 10 12
12
11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
10 12
11 12
9 10 12
10 12
10 11 12
9 10 12
10 11 12
11 12
10 11 12
9 10 12
10 11 12
10 12
10 12
11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord