Kaede

#8CY2PQV9V

11

4 623

4 996

Cấp 10 1720/1000 Cấp 9 2308/800 Cấp 6 1327/100 Cấp 7 1599/200 Cấp 9 168/800 Cấp 10 958/1000 Cấp 8 1357/400 Cấp 11 448/2000 Cấp 7 1249/200 Cấp 8 806/400 Cấp 10 1344/1000 Cấp 8 668/400 Cấp 6 1503/100 Cấp 9 2194/800 Cấp 6 2076/100 Cấp 10 1289/1000 Cấp 9 2325/800 Cấp 8 1206/400 Cấp 6 1786/100 Cấp 7 1821/200 Cấp 9 1886/800 Cấp 10 104/1000 Cấp 8 683/400 Cấp 6 1087/100 Cấp 6 208/20 Cấp 10 135/400 Cấp 10 200/400 Cấp 10 159/400 Cấp 9 343/200 Cấp 10 54/400 Cấp 9 236/200 Cấp 7 279/50 Cấp 11 14/800 Cấp 10 127/400 Cấp 8 170/100 Cấp 7 198/50 Cấp 9 44/200 Cấp 7 212/50 Cấp 8 385/100 Cấp 7 310/50 Cấp 5 106/10 Cấp 9 234/200 Cấp 7 167/50 Cấp 10 401/400 Cấp 7 67/50 Cấp 8 197/100 Cấp 10 126/400 Cấp 9 180/200 Cấp 7 331/50 Cấp 8 316/100 Cấp 7 51/4 Cấp 10 52/50 Cấp 7 21/4 Cấp 8 23/10 Cấp 6 31/2 Cấp 10 25/50 Cấp 9 23/20 Cấp 10 11/50 Cấp 9 18/20 Cấp 10 40/50 Cấp 9 33/20 Cấp 10 36/50 Cấp 9 11/20 Cấp 9 54/20 Cấp 10 16/50 Cấp 7 36/4 Cấp 9 23/20 Cấp 8 33/10 Cấp 9 20/20 Cấp 8 9/10 Cấp 8 15/10 Cấp 7 36/4 Cấp 10 12/50 Cấp 8 10/10 Cấp 7 39/4 Cấp 9 21/20 Cấp 9 10/20 Cấp 10 0/4 Cấp 9 3/2 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4 Cấp 9 2/2 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4 Cấp 9 1/2 Cấp 9 3/2 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4

Tiêu chuẩn giải đấu (57/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
26/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 74Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
17/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 83Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
9/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (0/94)

9 10 11 12 13
1000/1000
720/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6280Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
800/800
1000/1000
508/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6492Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
127/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7873Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
400/400
800/800
399/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7601Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
168/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8632Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
958/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7042Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
800/800
157/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7843Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
448/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6552Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
49/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7951Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
406/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8394Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
1000/1000
344/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6656Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
400/400
268/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8532Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
400/400
800/800
303/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7697Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
800/800
1000/1000
394/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6606Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
400/400
800/800
876/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7124Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
1000/1000
289/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6711Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
800/800
1000/1000
525/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6475Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
6/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7994Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
800/800
586/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7414Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
621/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7379Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
1000/1000
86/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6914Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
104/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7896Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
400/400
283/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8517Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
687/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 8113Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
100/100
108/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2292Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
135/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2065Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
200/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2000Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
159/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2041Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
200/200
143/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2057Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
54/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2146Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
200/200
36/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2164Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
100/100
179/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2221Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
14/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1786Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
127/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2073Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
70/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2330Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
100/100
98/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2302Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
44/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2356Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
100/100
112/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2288Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
100/100
200/200
85/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2115Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
100/100
200/200
10/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2190Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
200/200
34/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2166Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
100/100
67/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2333Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
400/400
1/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1799Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
100/100
97/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2303Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
126/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2074Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
180/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2220Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
200/200
31/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2169Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
100/100
200/200
16/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2184Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
10/10
20/20
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
11/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 359Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
11/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 359Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
10/10
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
0/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 370Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
10 11
9 11
6 9 11
7 10 11
9 11
10 11
8 10 11
11
7 9 11
8 9 11
10 11
8 9 11
6 10 11
9 11
6 10 11
10 11
9 11
8 10 11
6 10 11
7 10 11
9 11
10 11
8 9 11
6 9 11
6 9 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
7 9 11
11
10 11
8 9 11
7 9 11
9 11
7 9 11
8 10 11
7 9 11
5 8 11
9 10 11
7 9 11
10 11
7 8 11
8 9 11
10 11
9 11
7 9 11
8 10 11
7 10 11
10 11
7 9 11
8 9 11
6 9 11
10 11
9 10 11
10 11
9 11
10 11
9 10 11
10 11
9 11
9 10 11
10 11
7 10 11
9 10 11
8 10 11
9 10 11
8 11
8 9 11
7 10 11
10 11
8 9 11
7 10 11
9 10 11
9 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
9 11
9 10 11
9 11
10 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord