slmaaan

#8CULUVY

11

4 602

4 602

q8

Elder

Cấp 6 4675/100 Cấp 5 3770/50 Cấp 7 4464/200 Cấp 6 4181/100 Cấp 8 3944/400 Cấp 5 2819/50 Cấp 11 2336/2000 Cấp 3 4032/10 Cấp 6 4424/100 Cấp 13 0/250 Cấp 6 3073/100 Cấp 11 1961/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 6 4662/100 Cấp 1 4308/2 Cấp 1 4658/2 Cấp 4 4638/20 Cấp 6 3808/100 Cấp 7 4005/200 Cấp 11 1688/2000 Cấp 3 3608/10 Cấp 1 4600/2 Cấp 8 3924/400 Cấp 1 4228/2 Cấp 8 554/100 Cấp 5 680/10 Cấp 7 787/50 Cấp 5 551/10 Cấp 3 690/2 Cấp 3 84/2 Cấp 10 301/400 Cấp 7 757/50 Cấp 12 540/1000 Cấp 8 318/100 Cấp 12 91/1000 Cấp 5 674/10 Cấp 5 811/10 Cấp 3 657/2 Cấp 6 608/20 Cấp 3 543/2 Cấp 3 27/2 Cấp 12 288/1000 Cấp 7 707/50 Cấp 7 661/50 Cấp 5 423/10 Cấp 9 332/200 Cấp 12 167/1000 Cấp 4 728/4 Cấp 8 840/100 Cấp 8 769/100 Cấp 7 16/4 Cấp 6 28/2 Cấp 12 50/200 Cấp 7 60/4 Cấp 6 31/2 Cấp 8 19/10 Cấp 6 70/2 Cấp 6 59/2 Cấp 6 65/2 Cấp 12 63/200 Cấp 7 35/4 Cấp 10 26/50 Cấp 6 43/2 Cấp 7 40/4 Cấp 8 67/10 Cấp 8 20/10 Cấp 7 18/4 Cấp 6 48/2 Cấp 6 43/2 Cấp 6 25/2 Cấp 6 14/2 Cấp 9 39/20 Cấp 10 59/50 Cấp 7 67/4 Cấp 6 60/2 Cấp 8 35/10 Cấp 8 44/10   Cấp 9 3/2 Cấp 11 3/10 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 2/2 Cấp 10 1/4 Cấp 9 2/2 Cấp 10 0/4   Cấp 9 1/2   Cấp 10 4/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 2/4 Cấp 9 1/2

Thẻ còn thiếu (3/93)

Huyền thoại (3/16)

Tiêu chuẩn giải đấu (29/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
48/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 102Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
11/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 159Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
8/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (13/16)

9 10 11 12 13
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (2/93)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
475/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4525Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1570/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 5430Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
264/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4736Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1981/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 5019Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1744/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5256Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
1000/1000
619/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 6381Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
2000/2000
336/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4664Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1832/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 5168Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
224/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4776Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
873/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 6127Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1961/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5039Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
462/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4538Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
108/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4892Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
458/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4542Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
438/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 4562Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1608/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 5392Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1805/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5195Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
1688/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5312Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1408/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 5592Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
400/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4600Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1724/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5276Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
28/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4972Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
100/100
200/200
254/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1946Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
100/100
200/200
380/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1820Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
400/400
87/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1713Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
100/100
200/200
251/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1949Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
100/100
200/200
390/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1810Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
301/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1899Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
100/100
200/200
400/400
57/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1743Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
540/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 460Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
100/100
200/200
18/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2182Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
91/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 909Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
100/100
200/200
374/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1826Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
100/100
200/200
400/400
111/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1689Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
100/100
200/200
357/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1843Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
100/100
200/200
308/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1892Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
100/100
200/200
243/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1957Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
288/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 712Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
100/100
200/200
400/400
7/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1793Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
100/100
200/200
361/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1839Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
100/100
200/200
123/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2077Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
200/200
132/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2068Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
167/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 833Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
100/100
200/200
400/400
28/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1772Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
100/100
200/200
400/400
140/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1660Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
100/100
200/200
400/400
69/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1731Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
10/10
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
50/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
10/10
20/20
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
20/20
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
63/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
15/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
6 11 12
5 11
7 11 12
6 11
8 11
5 11
11 12
3 11
6 11
11 13
6 11
11
11 13
6 11 12
1 11
1 11 12
4 11 12
6 11
7 11
11
3 11
1 11 12
8 11
1 11
8 10 11
5 10 11
7 11
5 10 11
3 10 11
3 7 11
10 11
7 11
11 12
8 10 11
11 12
5 10 11
5 11
3 10 11
6 10 11
3 10 11
3 6 11
11 12
7 10 11
7 10 11
5 10 11
9 10 11
11 12
4 10 11
8 11
8 11
7 9 11
6 9 11
11 12
7 10 11
6 9 11
8 9 11
6 10 11
6 10 11
6 10 11
11 12
7 10 11
10 11
6 10 11
7 10 11
8 10 11
8 9 11
7 9 11
6 10 11
6 10 11
6 9 11
6 8 11
9 10 11
10 11
7 10 11
6 10 11
8 10 11
8 10 11
9 10 11
11
9 11
9 11
9 10 11
10 11
9 10 11
10 11
9 11
10 11
9 11
10 11
9 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord