apollon11

#8CJ0PCQQ

13

5 014

6 170

RoYaLe BroS

Thành viên

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (88/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/4
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 23
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31

Đường đến tối đa (10/95)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
3893/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1107Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
1000/1000
2000/2000
4630/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 370Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2000/2000
1259/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3741Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
2000/2000
2642/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2358Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
2000/2000
1965/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3035Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
3223/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1777Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3873/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1127Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2781/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2219Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3753/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1247Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2000/2000
2512/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2488Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
2820/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2180Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
3887/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1113Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
1879/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3121Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1019/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3981Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
1000/1000
2000/2000
3100/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1900Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
1951/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3049Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
100/100
200/200
400/400
520/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1280Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
800/800
11/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 989Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
616/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1184Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
580/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 420Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
396/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1404Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
200/200
355/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1845Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
400/400
383/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1417Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
370/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1430Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
400/400
81/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1719Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
570/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1230Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
400/400
273/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1527Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
400/400
330/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1470Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
100/100
200/200
400/400
369/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1431Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
100/100
200/200
400/400
734/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1066Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
100/100
200/200
23/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2177Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
400/400
350/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1450Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
400/400
731/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1069Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
400/400
599/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1201Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
325/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1475Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
400/400
241/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1559Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
400/400
605/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1195Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
200/200
400/400
600/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1200Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
400/400
800/800
111/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 889Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
20/20
50/50
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
10/10
20/20
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
50/50
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
20/20
50/50
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
20/20
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
20/20
50/50
46/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
100/100
26/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
146/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 54Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
50/50
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
100/100
29/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
83/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 117Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
13
13
9 12 13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
13
11 12 13
13
12 13
12 13
12 13
9 12 13
9 12 13
9 12 13
11 12 13
12 13
13
9 12 13
12 13
12 13
9 12 13
10 12 13
11 12 13
8 11 13
11 12 13
11 13
12 13
10 11 13
9 10 13
13
10 11 13
11 13
10 11 13
13
11 13
10 11 13
10 11 13
8 11 13
8 11 13
8 10 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
13
10 11 13
9 11 13
10 12 13
9 11 13
7 10 13
9 10 13
8 11 13
9 11 13
9 11 13
10 11 13
11 13
9 11 13
10 13
11 12 13
12 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
12 13
11 12 13
11 12 13
10 11 13
11 13
11 13
12 13
13
10 11 13
10 13
10 13
13
12 13
10 11 13
12 13
10 13
9 10 13
10 11 13
10 11 13
10 13
12 13
10 13
11 13
9 10 13
10 11 13
11 13
12 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord