PECKING ORDER!!

#8CG0QYGL

13

5 364

5 773

Total Jags Move

Thành viên

Cấp 11 4021/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 5871/2000 Cấp 10 4478/1000 Cấp 11 2223/2000 Cấp 10 4631/1000 Cấp 11 2734/2000 Cấp 11 3676/2000 Cấp 12 3598/5000 Cấp 11 3086/2000 Cấp 10 4513/1000 Cấp 11 3306/2000 Cấp 10 5021/1000 Cấp 12 1012/5000 Cấp 11 4366/2000 Cấp 12 4838/5000 Cấp 11 4578/2000 Cấp 12 1511/5000 Cấp 11 2386/2000 Cấp 11 3175/2000 Cấp 10 3341/1000 Cấp 11 2438/2000 Cấp 9 781/200 Cấp 12 727/1000 Cấp 11 502/800 Cấp 12 602/1000 Cấp 11 359/800 Cấp 9 201/200 Cấp 12 168/1000 Cấp 11 301/800 Cấp 11 81/800 Cấp 10 48/400 Cấp 12 231/1000 Cấp 11 409/800 Cấp 11 498/800 Cấp 10 415/400 Cấp 10 672/400 Cấp 10 385/400 Cấp 3 256/2 Cấp 11 498/800 Cấp 10 860/400 Cấp 11 112/800 Cấp 10 428/400 Cấp 10 474/400 Cấp 12 442/1000 Cấp 11 621/800 Cấp 11 476/800 Cấp 11 321/800 Cấp 10 31/50 Cấp 11 5/100 Cấp 10 91/50 Cấp 10 11/50 Cấp 7 30/4 Cấp 11 51/100 Cấp 11 134/100 Cấp 10 62/50 Cấp 10 11/50 Cấp 11 15/100 Cấp 10 30/50 Cấp 11 91/100 Cấp 10 54/50 Cấp 11 41/100 Cấp 11 1/100 Cấp 11 20/100 Cấp 12 65/200 Cấp 11 10/100 Cấp 11 76/100 Cấp 10 35/50 Cấp 10 1/50 Cấp 10 41/50 Cấp 10 48/50 Cấp 9 93/20 Cấp 11 27/100 Cấp 11 27/100 Cấp 12 2/20 Cấp 11 4/10 Cấp 10 0/4 Cấp 12 13/20 Cấp 10 0/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 11 0/10 Cấp 10 0/4   Cấp 11 3/10 Cấp 10 0/4 Cấp 11 6/10 Cấp 10 2/4 Cấp 10 4/4 Cấp 10 0/4

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (91/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
13/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 7
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (3/94)

9 10 11 12 13
2000/2000
2021/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2979Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
3871/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1129Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
1000/1000
2000/2000
1478/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3522Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
2000/2000
223/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4777Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1000/1000
2000/2000
1631/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3369Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
2000/2000
734/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4266Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
2000/2000
1676/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3324Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
3598/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1402Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2000/2000
1086/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3914Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
1000/1000
2000/2000
1513/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3487Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
2000/2000
1306/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3694Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
1000/1000
2000/2000
2021/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2979Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
1012/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3988Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
2000/2000
2366/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2634Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
4838/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 162Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2000/2000
2578/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2422Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
1511/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3489Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
2000/2000
386/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4614Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
2000/2000
1175/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3825Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
1000/1000
2000/2000
341/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4659Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
2000/2000
438/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4562Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
200/200
400/400
181/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1619Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
727/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
502/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1298Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
602/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 398Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
359/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1441Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
200/200
1/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2199Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
168/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 832Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
301/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1499Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
81/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1719Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
48/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2152Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
231/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 769Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
409/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1391Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
498/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1302Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
400/400
15/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1785Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
400/400
272/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1528Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
385/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1815Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
156/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2244Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
498/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1302Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
400/400
460/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1340Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
112/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1688Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
400/400
28/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1772Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
400/400
74/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1726Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
442/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 558Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
621/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1179Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
476/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1324Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
321/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1479Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
100/100
34/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
91/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
65/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 135Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
76/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 224Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 12 13
12 13
11 12 13
10 12 13
13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
13
11 12 13
12 13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
9 11 13
12 13
11 13
12 13
11 13
9 10 13
12 13
11 13
11 13
10 13
12 13
11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
10 13
3 9 13
11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
10 11 13
10 13
7 9 13
11 13
11 12 13
10 11 13
10 13
11 13
10 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
10 13
10 13
10 13
10 13
13
9 11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
10 13
12 13
10 13
10 13
10 13
10 13
11 13
10 13
11 13
10 13
11 13
10 13
10 11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord