☆¥Benja58¥☆

#89CUYYRC2

12

5 027

5 327

Unión Mexicana

Thành viên

Tiêu chuẩn giải đấu (64/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
21/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 79Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
20/20
17/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 133Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
22/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 78Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
36/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 114Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (4/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
1287/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5713Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
2000/2000
251/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4749Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1963/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5037Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5000Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
419/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6581Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
800/800
1000/1000
1654/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5346Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
1000/1000
1781/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5219Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
930/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7070Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
2000/2000
417/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4583Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
1000/1000
2000/2000
307/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4693Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
124/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4876Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
285/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4715Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1000/1000
2000/2000
286/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4714Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
149/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4851Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
413/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4587Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
2000/2000
42/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4958Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1412/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 3588Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1584/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5416Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
349/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7651Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
292/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4708Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1000/1000
2000/2000
142/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4858Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
800/800
547/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 7453Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
100/100
200/200
258/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1942Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
274/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1926Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
100/100
200/200
400/400
228/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1572Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
100/100
200/200
345/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1855Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
312/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1888Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
162/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2038Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
311/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1889Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
200/200
320/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1880Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
228/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1972Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
242/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1958Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
100/100
200/200
208/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1992Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
100/100
200/200
400/400
33/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1767Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
100/100
200/200
161/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2039Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
400/400
86/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1714Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
200/200
293/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1907Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
621/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 379Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
193/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2007Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
200/200
37/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2163Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
200/200
379/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1821Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
337/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1863Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
100/100
200/200
281/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1919Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
100/100
200/200
400/400
8/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1792Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
10/10
20/20
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
20/20
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
76/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 124Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
20/20
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
10 11 12
11 12
8 11 12
9 12
11 12
9 11 12
10 11 12
7 10 12
11 12
10 12
12 13
8 12
9 12
10 12
9 12
12 13
7 12
11 12
7 12
7 11 12
7 10 12
8 12
10 12
3 10 12
6 10 12
10 12
8 11 12
8 10 12
10 12
6 8 12
6 7 12
12 13
10 12
10 12
8 12
9 10 12
10 12
10 12
8 10 12
8 11 12
8 10 12
3 7 12
10 11 12
9 10 12
12
10 12
9 10 12
9 10 12
8 10 12
8 10 12
6 10 12
7 11 12
6 9 12
8 10 12
7 10 12
10 11 12
12 13
9 11 12
10 12
8 11 12
12
9 11 12
9 12
10 12
8 10 12
9 11 12
9 10 12
9 10 12
10 11 12
8 10 12
6 10 12
9 10 12
9 11 12
9 10 12
10 12
6 10 12
10 12
9 10 12
11 12
9 12
9 10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
12
9 10 12
10 11 12
9 10 12
10 12
9 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord