dabaus

#88UUV8YR9

13

5 889

6 119

Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 4840/2000 Cấp 11 5063/2000 Cấp 12 4357/5000 Cấp 12 4997/5000 Cấp 11 5717/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 6547/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 3232/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 4314/5000 Cấp 11 5584/2000 Cấp 11 2705/2000 Cấp 10 1021/400 Cấp 11 711/800 Cấp 11 512/800 Cấp 12 34/1000 Cấp 10 230/400 Cấp 11 582/800 Cấp 12 58/1000 Cấp 12 736/1000 Cấp 12 70/1000 Cấp 11 821/800 Cấp 11 507/800 Cấp 11 832/800 Cấp 11 457/800 Cấp 10 171/400 Cấp 11 631/800 Cấp 11 210/800 Cấp 11 762/800 Cấp 11 595/800 Cấp 11 585/800 Cấp 12 479/1000 Cấp 11 37/100 Cấp 11 40/100 Cấp 11 103/100 Cấp 12 58/200 Cấp 10 72/50 Cấp 11 121/100 Cấp 11 123/100 Cấp 11 108/100 Cấp 12 103/200 Cấp 11 67/100 Cấp 12 47/200 Cấp 11 129/100 Cấp 11 78/100 Cấp 11 86/100 Cấp 12 174/200 Cấp 10 101/50 Cấp 11 109/100 Cấp 10 141/50 Cấp 11 90/100 Cấp 11 132/100 Cấp 10 44/50 Cấp 12 91/200 Cấp 11 22/100 Cấp 12 1/20 Cấp 10 5/4 Cấp 12 2/20 Cấp 11 3/10 Cấp 10 1/4 Cấp 11 4/10 Cấp 11 9/10 Cấp 11 11/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 6/10 Cấp 10 3/4 Cấp 11 12/10 Cấp 11 2/10 Cấp 11 13/10 Cấp 11 7/10

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
10/10
2/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 18
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
10/10
3/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 17
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23

Đường đến tối đa (17/94)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
2840/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2160Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
2000/2000
3063/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1937Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
4357/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 643Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
4997/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
3717/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1283Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
4547/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 453Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
3232/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1768Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
4314/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 686Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2000/2000
3584/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1416Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2000/2000
705/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4295Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
621/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1179Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
711/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1089Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
512/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1288Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
34/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 966Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
230/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1970Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
582/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1218Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
58/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 942Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
736/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
70/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 930Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
800/800
21/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 979Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
507/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1293Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
800/800
32/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 968Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
457/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1343Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
171/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2029Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
631/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1169Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
210/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1590Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
762/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1038Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
595/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1205Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
585/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1215Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
479/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 521Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
100/100
3/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
58/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
100/100
21/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 179Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
100/100
23/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
103/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 97Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
47/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 153Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
100/100
29/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
78/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 222Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
86/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 214Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
174/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 26Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
100/100
9/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
91/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
90/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 210Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
100/100
32/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
91/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-3 -2 -1
11 13
13
11 13
11 13
12 13
13
11 13
11 12 13
11 12 13
12 13
13
12 13
11 12 13
11 13
11 12 13
13
11 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
11 12 13
11 12 13
10 11 13
11 13
11 13
12 13
13
10 13
13
11 13
12 13
13
12 13
12 13
11 12 13
11 13
11 12 13
11 13
10 13
13
11 13
13
11 13
11 13
13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 12 13
12 13
10 11 13
13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
11 13
12 13
13
11 12 13
13
11 13
13
11 13
12 13
10 11 13
11 12 13
10 11 13
11 13
11 12 13
10 13
12 13
11 13
13
12 13
13
10 11 13
12 13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
11 13
10 13
11 12 13
11 13
11 12 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord