Nesta

#88LRCYGY9

13

5 539

5 866

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
15/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 5
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
14/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 6
8/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 12
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20

Đường đến tối đa (41/97)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
34/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7966Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
746/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1054Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
235/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1965Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
109/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 91Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
50/50
100/100
142/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 58Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
10 13
12 13
12 13
12 13
13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
12 13
13
10 13
9 13
12 13
12 13
12 13
13
13
12 13
9 13
9 13
12 13
12 13
13
13
12 13
11 13
13
13
13
13
13
13
13
13
12 13
13
10 13
12 13
13
10 13
11 13
13
12 13
12 13
11 13
9 13
12 13
13
12 13
13
11 12 13
12 13
13
12 13
13
12 13
13
13
13
13
12 13
13
13
13
13
12 13
12 13
13
13
13
10 12 13
13
13
13
12 13
13
12 13
12 13
13
10 11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
13
11 13
12 13
10 13
12 13
12 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord