Italo

#88G09JUR

13

4 156

5 130

EliteWarCoCs

Co-leader

Cấp 12 2569/5000 Cấp 12 1639/5000 Cấp 10 6038/1000 Cấp 10 3948/1000 Cấp 12 1185/5000 Cấp 12 855/5000 Cấp 12 847/5000 Cấp 11 527/2000 Cấp 12 190/5000 Cấp 12 1216/5000 Cấp 10 3784/1000 Cấp 13 0/250 Cấp 9 5987/800 Cấp 12 1996/5000 Cấp 12 1543/5000 Cấp 12 249/5000 Cấp 12 1892/5000 Cấp 12 83/5000 Cấp 9 5247/800 Cấp 12 37/5000 Cấp 12 0/5000 Cấp 12 1782/5000 Cấp 9 4875/800 Cấp 12 533/5000 Cấp 11 238/800 Cấp 11 46/800 Cấp 11 231/800 Cấp 12 158/1000 Cấp 11 75/800 Cấp 11 7/800 Cấp 10 26/400 Cấp 11 0/800 Cấp 10 14/400 Cấp 11 34/800 Cấp 12 42/1000 Cấp 11 127/800 Cấp 11 124/800 Cấp 11 94/800 Cấp 10 214/400 Cấp 11 433/800 Cấp 11 350/800 Cấp 9 639/200 Cấp 9 768/200 Cấp 11 31/800 Cấp 10 400/400 Cấp 12 114/1000 Cấp 11 56/800 Cấp 11 214/800 Cấp 9 66/20 Cấp 11 0/100 Cấp 9 60/20 Cấp 10 25/50 Cấp 9 4/20 Cấp 10 4/50 Cấp 11 7/100 Cấp 11 4/100 Cấp 10 35/50 Cấp 10 16/50 Cấp 11 3/100 Cấp 12 68/200 Cấp 10 44/50 Cấp 10 15/50 Cấp 10 4/50 Cấp 9 37/20 Cấp 11 2/100 Cấp 10 43/50 Cấp 11 0/100 Cấp 11 6/100 Cấp 11 7/100 Cấp 10 42/50 Cấp 10 42/50 Cấp 10 13/50 Cấp 10 39/50 Cấp 12 25/200 Cấp 10 9/50 Cấp 11 1/10 Cấp 10 3/4 Cấp 10 0/4 Cấp 12 1/20 Cấp 11 2/10 Cấp 11 0/10 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 11 2/10 Cấp 11 0/10 Cấp 12 3/20 Cấp 10 0/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (1/91)

9 10 11 12 13
2569/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2431Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
1639/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3361Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
1000/1000
2000/2000
3038/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1962Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
1000/1000
2000/2000
948/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4052Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
1185/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3815Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
855/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4145Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
847/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4153Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
527/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6473Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
190/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4810Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
1216/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3784Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
1000/1000
2000/2000
784/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4216Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2187/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2813Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
1996/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3004Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
1543/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3457Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
249/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4751Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1892/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3108Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
83/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4917Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1447/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3553Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
37/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4963Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
0/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 5000Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
1782/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3218Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1075/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3925Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
533/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4467Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
238/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1562Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
46/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1754Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
231/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1569Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
158/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 842Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
75/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1725Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
7/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1793Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
26/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2174Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1800Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
14/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2186Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
34/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1766Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
42/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 958Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
127/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1673Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
124/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1676Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
94/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1706Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
214/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1986Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
433/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1367Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
350/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1450Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
200/200
400/400
39/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1761Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
200/200
400/400
168/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1632Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
31/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1769Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
400/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1800Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
114/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 886Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
56/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1744Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
214/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1586Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
4/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
68/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 132Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
25/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
12 13
12 13
10 12 13
10 12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
10 12 13
13
9 12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
9 12 13
12 13
12 13
12 13
9 12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
10 13
11 13
10 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
9 11 13
9 11 13
11 13
10 11 13
12 13
11 13
11 13
9 10 13
11 13
9 10 13
10 13
9 13
10 13
11 13
11 13
10 13
10 13
11 13
12 13
10 13
10 13
10 13
9 10 13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
10 13
10 13
10 13
10 13
12 13
10 13
11 13
10 13
10 13
12 13
11 13
11 13
10 13
10 13
11 13
11 13
12 13
10 13
10 13
10 13
10 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord