W.R.A.T.H☆

#8898YL28R

13

5 429

6 987

QLASH Syria

Co-leader

Tiêu chuẩn giải đấu (89/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
31/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 69Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
33/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 67Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
60/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 40Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 26
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (13/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
3213/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1787Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
1000/1000
2000/2000
4148/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 852Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3050/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1950Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4777/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
4493/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 507Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2878/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2122Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
3276/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1724Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
952/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4048Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2524/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2476Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
3460/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1540Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
3972/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1028Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
4505/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 495Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
3305/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1695Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
3728/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1272Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4418/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 582Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3021/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1979Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
106/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 894Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
90/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 910Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
200/200
400/400
314/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1486Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
400/400
130/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1670Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
545/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 455Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
527/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1273Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
283/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 717Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
800/800
65/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 935Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
400/400
227/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1573Thời gian yêu cầu:  ~132 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
342/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1458Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
200/200
400/400
777/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1023Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
100/100
200/200
400/400
463/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1337Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
200/200
400/400
373/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1427Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
200/200
400/400
222/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1578Thời gian yêu cầu:  ~132 ngày
400/400
474/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1326Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
298/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 702Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
200/200
400/400
490/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1310Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
200/200
400/400
489/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1311Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
701/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
200/200
400/400
515/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1285Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
50/50
100/100
39/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 161Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
50/50
72/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
52/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 148Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
50/50
100/100
22/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
20/20
50/50
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
100/100
1/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
20/20
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
55/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 145Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
175/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 25Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
77/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 123Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
100/100
48/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 152Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
20/20
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
50/50
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
20/20
50/50
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
10 12 13
10 12 13
9 12 13
13
13
13
9 12 13
12 13
12 13
13
12 13
9 12 13
9 12 13
9 13
10 12 13
13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
13
9 12 13
9 12 13
7 12 13
12 13
9 11 13
10 11 13
13
8 13
3 8 13
12 13
11 13
12 13
11 12 13
10 11 13
12 13
9 11 13
9 11 13
8 11 13
9 11 13
7 8 13
13
9 11 13
10 11 13
12 13
9 11 13
9 11 13
12 13
9 11 13
13
10 12 13
6 10 13
10 11 13
9 11 13
13
10 11 13
12 13
10 12 13
9 11 13
10 12 13
9 11 13
10 11 13
10 13
12 13
10 11 13
12 13
10 13
12 13
11 12 13
9 11 13
13
9 11 13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
12 13
10 11 13
12 13
10 11 13
9 13
10 13
9 11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
11 13
9 10 13
13
11 13
10 11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord