༺gr0rgy༻

#888LLJCYP

13

5 227

6 508

0 Wins

Thành viên

Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 9 8800/800 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 9 8800/800 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 11 7000/2000 Cấp 9 8800/800 Cấp 9 8800/800 Cấp 9 990/200 Cấp 13 0/50 Cấp 12 1000/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 11 1800/800 Cấp 12 1000/1000 Cấp 11 1800/800 Cấp 9 2400/200 Cấp 13 0/50 Cấp 9 2400/200 Cấp 13 0/50 Cấp 11 1800/800 Cấp 9 2139/200 Cấp 13 0/50 Cấp 11 1640/800 Cấp 11 1270/800 Cấp 9 2372/200 Cấp 11 91/100 Cấp 12 138/200 Cấp 9 100/20 Cấp 10 104/50 Cấp 9 5/20 Cấp 13 0/10 Cấp 12 103/200 Cấp 13 0/10 Cấp 11 89/100 Cấp 13 0/10 Cấp 11 160/100 Cấp 13 0/10 Cấp 11 212/100 Cấp 11 199/100 Cấp 13 0/10 Cấp 11 235/100 Cấp 12 97/200 Cấp 13 0/10 Cấp 12 65/200 Cấp 13 0/10 Cấp 12 172/200 Cấp 10 244/50 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 9 108/20 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 12 2/20 Cấp 12 4/20 Cấp 10 5/4 Cấp 13 0/1 Cấp 11 11/10 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 10 0/4 Cấp 10 4/4 Cấp 11 3/10 Cấp 11 8/10 Cấp 11 4/10

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26

Đường đến tối đa (47/91)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
390/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1410Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
400/400
800/800
739/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
800/800
840/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 160Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
800/800
470/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 530Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
200/200
400/400
800/800
972/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 28Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
91/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
138/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 62Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần
20/20
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
103/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 97Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
100/100
60/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 140Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
100/100
112/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 88Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
100/100
99/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 101Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
100/100
135/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 65Thời gian yêu cầu:  ~17 tuần
97/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 103Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
65/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 135Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
172/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 28Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
50/50
100/100
94/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 106Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần
20/20
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
13
13
13
13
13
13
13
12 13
13
13
13
13
9 13
13
12 13
13
13
13
9 13
13
13
11 13
9 13
9 13
9 11 13
13
12 13
13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
12 13
11 13
9 13
13
9 13
13
11 13
9 12 13
13
11 12 13
11 12 13
9 12 13
11 13
12 13
9 11 13
10 11 13
9 13
13
12 13
13
11 13
13
11 12 13
13
11 12 13
11 12 13
13
11 12 13
12 13
13
12 13
13
12 13
10 12 13
13
13
9 11 13
13
13
13
13
13
13
12 13
12 13
10 11 13
13
11 12 13
13
13
10 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord