victorf.

#888JRLY8V

11

4 780

5 076

Không có hội

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (74/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
44/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 106Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
19/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
38/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 62Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
7/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
631/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6369Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1093/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5907Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
964/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6036Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
1000/1000
1032/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5968Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
43/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6957Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
1000/1000
633/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6367Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
800/800
1000/1000
849/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6151Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
400/400
772/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 8028Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
1000/1000
328/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6672Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
1000/1000
16/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6984Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
896/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4104Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
1697/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5303Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
800/800
1000/1000
1197/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5803Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
1000/1000
996/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6004Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
800/800
1000/1000
709/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6291Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1079/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3921Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1647/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5353Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
1000/1000
1297/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5703Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1451/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 5549Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
2000/2000
338/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4662Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
530/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 8270Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
1000/1000
1117/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5883Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1000/1000
210/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6790Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
400/400
559/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 8241Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
100/100
200/200
93/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2107Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
213/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1987Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
100/100
200/200
237/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1963Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
84/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2316Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
176/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2024Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
226/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1574Thời gian yêu cầu:  ~132 ngày
204/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1996Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
359/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1841Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
57/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2343Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
200/200
33/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2167Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
96/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2104Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
134/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2066Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
200/200
129/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2071Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
200/200
172/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2028Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
101/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2299Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
306/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1894Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
82/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2118Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
29/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1771Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
189/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1611Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
120/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2080Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
121/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2279Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
100/100
200/200
65/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2135Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
200/200
222/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1978Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
8 11
11
11
10 11
11
10 11
9 11
3 9 11
10 11
10 11
11 12
11
9 11
10 11
9 11
11 12
7 11
10 11
6 11
11 12
5 9 11
10 11
10 11
5 9 11
7 10 11
10 11
8 10 11
9 11
10 11
3 7 11
11
10 11
10 11
9 11
9 10 11
10 11
10 11
9 10 11
7 10 11
9 11
3 6 11
10 11
10 11
11
11
3 8 11
10 11
9 11
8 10 11
9 10 11
9 11
7 8 11
8 11
9 10 11
9 10 11
10 11
10 11
9 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
7 10 11
9 10 11
11
10 11
8 10 11
8 10 11
9 11
10 11
10 11
8 9 11
10 11
6 8 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
10 11
9 11
10 11
9 11
10 11
10 11
9 11
9 10 11
9 11
9 11
9 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord