victor :v

#82VV22CUU

12

4 788

5 183

Không có hội

Cấp 8 4466/400 Cấp 10 3699/1000 Cấp 10 2603/1000 Cấp 9 3536/800 Cấp 11 1128/2000 Cấp 9 3791/800 Cấp 9 3329/800 Cấp 9 4048/800 Cấp 10 1446/1000 Cấp 12 2269/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 10 3903/1000 Cấp 10 2933/1000 Cấp 9 3701/800 Cấp 10 3023/1000 Cấp 13 0/250 Cấp 10 4035/1000 Cấp 11 838/2000 Cấp 10 3288/1000 Cấp 10 3975/1000 Cấp 11 1512/2000 Cấp 12 1898/5000 Cấp 12 4131/5000 Cấp 11 2310/2000 Cấp 10 489/400 Cấp 10 303/400 Cấp 10 347/400 Cấp 10 119/400 Cấp 10 431/400 Cấp 9 175/200 Cấp 10 327/400 Cấp 11 212/800 Cấp 10 270/400 Cấp 10 78/400 Cấp 10 335/400 Cấp 10 492/400 Cấp 10 533/400 Cấp 10 786/400 Cấp 10 338/400 Cấp 10 240/400 Cấp 10 291/400 Cấp 12 361/1000 Cấp 10 197/400 Cấp 10 267/400 Cấp 12 1000/1000 Cấp 10 469/400 Cấp 10 425/400 Cấp 11 99/800 Cấp 9 56/20 Cấp 9 2/20 Cấp 9 80/20 Cấp 10 28/50 Cấp 8 15/10 Cấp 13 0/10 Cấp 9 46/20 Cấp 10 76/50 Cấp 8 40/10 Cấp 10 40/50 Cấp 11 35/100 Cấp 9 9/20 Cấp 10 17/50 Cấp 9 62/20 Cấp 10 18/50 Cấp 10 72/50 Cấp 10 27/50 Cấp 10 78/50 Cấp 10 55/50 Cấp 10 23/50 Cấp 10 63/50 Cấp 10 17/50 Cấp 10 9/50 Cấp 10 60/50 Cấp 10 17/50 Cấp 10 0/50 Cấp 10 51/50 Cấp 11 5/10 Cấp 10 0/4 Cấp 12 1/20 Cấp 10 0/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 4/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 6/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 5/4 Cấp 10 4/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4

Tiêu chuẩn giải đấu (88/91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (3/91)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
266/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4734Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1000/1000
2000/2000
699/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4301Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
1000/1000
1603/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5397Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
800/800
1000/1000
1736/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5264Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
1128/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5872Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
800/800
1000/1000
1991/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5009Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
800/800
1000/1000
1529/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5471Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
248/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4752Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1000/1000
446/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6554Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
2269/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2731Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
1000/1000
2000/2000
903/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4097Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
1000/1000
1933/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5067Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
800/800
1000/1000
1901/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5099Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
1000/1000
2000/2000
23/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4977Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
1000/1000
2000/2000
1035/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3965Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
838/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6162Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1000/1000
2000/2000
288/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4712Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1000/1000
2000/2000
975/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4025Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
1512/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5488Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1898/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3102Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
4131/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 869Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2000/2000
310/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4690Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
89/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1711Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
303/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1897Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
347/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1853Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
119/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2081Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
400/400
31/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1769Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
175/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2225Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
327/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1873Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
212/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1588Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
270/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1930Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
78/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2122Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
335/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1865Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
400/400
92/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1708Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
400/400
133/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1667Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
400/400
386/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1414Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
338/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1862Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
240/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1960Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
291/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1909Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
361/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 639Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
197/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2003Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
267/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1933Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
69/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1731Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
400/400
25/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1775Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
99/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1701Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
20/20
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-4 -3 -2 -1 +1
8 12
10 12
10 11 12
9 11 12
11 12
9 11 12
9 11 12
9 12
10 11 12
12
12 13
10 12
10 11 12
9 11 12
10 12
12 13
10 12
11 12
10 12
10 12
11 12
12
12
11 12
10 11 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
9 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 12
10 12
10 12
12
10 12
10 12
12 13
10 11 12
10 11 12
11 12
9 10 12
9 12
9 11 12
10 12
8 9 12
12 13
9 10 12
10 11 12
8 10 12
10 12
11 12
9 12
10 12
9 10 12
10 12
10 11 12
10 12
10 11 12
10 11 12
10 12
10 11 12
10 12
10 12
10 11 12
10 12
10 12
10 11 12
11 12
10 12
12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
10 12
10 11 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
10 11 12
10 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord