x hunter

#82UQ9CYL

13

5 902

6 502

EgY DeALeRs

Co-leader

Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 8 9200/400 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 1 9452/2 Cấp 11 1188/800 Cấp 12 879/1000 Cấp 10 1588/400 Cấp 10 495/400 Cấp 11 1390/800 Cấp 10 1341/400 Cấp 9 1549/200 Cấp 9 1524/200 Cấp 10 1364/400 Cấp 9 1446/200 Cấp 3 643/2 Cấp 9 1739/200 Cấp 9 2014/200 Cấp 11 907/800 Cấp 9 1600/200 Cấp 3 2232/2 Cấp 11 1100/800 Cấp 9 1622/200 Cấp 11 1260/800 Cấp 10 108/50 Cấp 11 115/100 Cấp 9 189/20 Cấp 11 123/100 Cấp 6 82/2 Cấp 10 80/50 Cấp 12 165/200 Cấp 9 198/20 Cấp 9 97/20 Cấp 11 131/100 Cấp 12 81/200 Cấp 10 120/50 Cấp 11 130/100 Cấp 11 117/100 Cấp 7 212/4 Cấp 10 193/50 Cấp 10 236/50 Cấp 9 206/20 Cấp 9 57/20 Cấp 7 194/4 Cấp 12 77/200 Cấp 6 122/2 Cấp 11 105/100 Cấp 10 53/50 Cấp 11 1/10 Cấp 10 1/4 Cấp 11 10/10 Cấp 9 16/2 Cấp 9 8/2 Cấp 10 11/4 Cấp 10 11/4 Cấp 11 4/10 Cấp 9 3/2 Cấp 10 4/4 Cấp 9 3/2 Cấp 10 9/4 Cấp 9 10/2 Cấp 10 7/4 Cấp 10 6/4

Tiêu chuẩn giải đấu (86/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
2/2
4/4
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 20
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
4/4
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 23
4/4
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 23
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
2/2
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 26
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (24/94)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
800/800
388/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 612Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
879/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 121Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
400/400
800/800
388/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 612Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
95/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1705Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
800/800
590/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 410Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
800/800
141/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 859Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
200/200
400/400
800/800
149/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 851Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
200/200
400/400
800/800
124/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 876Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
400/400
800/800
164/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 836Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
200/200
400/400
800/800
46/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 954Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
100/100
200/200
343/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1857Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
200/200
400/400
800/800
339/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 661Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
200/200
400/400
800/800
614/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 386Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
800/800
107/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 893Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
200/200
400/400
800/800
200/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 800Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
732/1000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
800/800
300/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 700Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
200/200
400/400
800/800
222/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 778Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
800/800
460/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 540Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
50/50
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
100/100
15/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
20/20
50/50
100/100
19/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
100/100
23/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
10/10
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
165/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 35Thời gian yêu cầu:  ~9 tuần
20/20
50/50
100/100
28/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
20/20
50/50
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
100/100
31/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 169Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
81/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
50/50
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
100/100
30/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
100/100
17/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
32/200
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
50/50
100/100
43/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 157Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
50/50
100/100
86/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 114Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
20/20
50/50
100/100
36/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
14/200
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
77/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 123Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
10/10
20/20
50/50
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
13
13
13
11 13
13
13
11 13
13
13
11 13
13
11 13
8 13
13
9 13
13
13
13
10 13
12 13
11 13
11 13
11 13
1 12 13
11 12 13
13
12 13
13
10 12 13
10 11 13
13
11 12 13
13
13
13
10 12 13
9 12 13
9 12 13
10 12 13
9 12 13
3 10 13
9 12 13
9 12 13
11 12 13
9 12 13
3 12 13
13
11 12 13
9 12 13
11 12 13
10 11 13
11 12 13
9 12 13
11 12 13
6 10 13
10 11 13
13
12 13
9 12 13
9 11 13
11 12 13
12 13
10 11 13
11 12 13
11 12 13
7 12 13
10 12 13
10 12 13
9 12 13
9 10 13
13
7 12 13
12 13
13
6 11 13
11 12 13
10 11 13
13
11 13
10 13
13
11 12 13
9 12 13
9 11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
9 10 13
10 11 13
9 10 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
10 11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord