!-[MrHappy]-!

#80Y88GP9P

12

5 498

5 716

Cấp 9 8069/800 Cấp 8 8427/400 Cấp 8 7429/400 Cấp 8 7245/400 Cấp 8 7862/400 Cấp 10 7081/1000 Cấp 8 3826/400 Cấp 8 7436/400 Cấp 8 6844/400 Cấp 8 8064/400 Cấp 9 6597/800 Cấp 8 8465/400 Cấp 8 7335/400 Cấp 8 7225/400 Cấp 8 9200/400 Cấp 8 8517/400 Cấp 7 8556/200 Cấp 7 7752/200 Cấp 7 4647/200 Cấp 12 3648/5000 Cấp 9 7894/800 Cấp 7 4466/200 Cấp 8 1285/100 Cấp 8 1487/100 Cấp 8 1133/100 Cấp 8 1618/100 Cấp 8 214/100 Cấp 8 1333/100 Cấp 8 1057/100 Cấp 8 1447/100 Cấp 11 182/800 Cấp 8 859/100 Cấp 8 1352/100 Cấp 8 969/100 Cấp 8 56/100 Cấp 7 1252/50 Cấp 7 1180/50 Cấp 8 906/100 Cấp 7 1323/50 Cấp 7 1340/50 Cấp 7 1178/50 Cấp 8 1194/100 Cấp 8 111/10 Cấp 8 91/10 Cấp 12 128/200 Cấp 9 69/20 Cấp 8 58/10 Cấp 8 95/10 Cấp 8 59/10 Cấp 8 131/10 Cấp 8 164/10 Cấp 8 91/10 Cấp 8 131/10 Cấp 8 138/10 Cấp 10 90/50 Cấp 8 133/10 Cấp 10 142/50 Cấp 7 114/4 Cấp 7 104/4 Cấp 7 78/4 Cấp 7 88/4 Cấp 7 105/4 Cấp 7 147/4 Cấp 7 176/4 Cấp 7 117/4 Cấp 7 72/4 Cấp 7 80/4 Cấp 11 4/10 Cấp 9 5/2 Cấp 9 8/2 Cấp 12 16/20 Cấp 9 4/2 Cấp 9 6/2 Cấp 9 3/2 Cấp 9 3/2 Cấp 9 7/2 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4 Cấp 9 1/2 Cấp 9 6/2 Cấp 9 7/2 Cấp 9 9/2 Cấp 9 1/2

Tiêu chuẩn giải đấu (36/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
56/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 44Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
16/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
2/2
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 27
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (10/93)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
4269/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 731Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4227/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 773Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3229/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1771Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3045/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1955Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3662/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1338Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
4081/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 919Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1626/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5374Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3236/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1764Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2644/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2356Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3864/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1136Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2797/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2203Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4265/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 735Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3135/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1865Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3025/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1975Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4317/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 683Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4356/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 644Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3552/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1448Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
447/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4553Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
3648/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1352Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4094/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 906Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
266/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4734Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
100/100
200/200
400/400
585/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1215Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
100/100
200/200
400/400
787/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1013Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
100/100
200/200
400/400
433/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1367Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
118/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 882Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
100/100
114/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2286Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
100/100
200/200
400/400
633/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1167Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
100/100
200/200
400/400
357/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1443Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
100/100
200/200
400/400
747/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1053Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
182/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1618Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
100/100
200/200
400/400
159/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1641Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
100/100
200/200
400/400
652/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1148Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
100/100
200/200
400/400
269/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1531Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
100/100
200/200
400/400
552/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1248Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
100/100
200/200
400/400
480/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1320Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
100/100
200/200
400/400
206/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1594Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
100/100
200/200
400/400
623/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1177Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
100/100
200/200
400/400
640/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1160Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
100/100
200/200
400/400
478/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1322Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
100/100
200/200
400/400
494/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1306Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
10/10
20/20
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
20/20
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
128/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 72Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
20/20
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/10
20/20
50/50
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
10/10
20/20
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/10
20/20
50/50
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
50/50
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
10/10
20/20
50/50
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
92/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 208Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
10/10
20/20
50/50
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
50/50
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
10/10
20/20
50/50
96/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
10/10
20/20
50/50
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
10/10
20/20
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12
8 12
8 12
8 12
12 13
8 12
10 12
8 11 12
8 12
8 12
8 12
9 12
12 13
8 12
8 12
8 12
8 12 13
8 12
7 12
7 12
7 12
12
9 12
7 12
8 11 12
8 11 12
12 13
8 11 12
8 12
8 9 12
12 13
8 11 12
12 13
12 13
8 11 12
8 11 12
11 12
8 11 12
8 11 12
8 11 12
8 12
12 13
7 11 12
7 11 12
12 13
8 11 12
7 11 12
7 11 12
7 11 12
8 11 12
8 11 12
8 11 12
12
9 10 12
8 10 12
8 11 12
8 10 12
8 11 12
8 11 12
12 13
8 11 12
8 11 12
8 11 12
10 11 12
8 11 12
10 11 12
12 13
7 11 12
7 11 12
7 10 12
7 11 12
7 11 12
7 11 12
7 11 12
7 11 12
7 10 12
7 10 12
11 12
9 10 12
9 11 12
12
9 10 12
9 11 12
9 10 12
9 10 12
9 11 12
9 12
10 12
9 12
9 11 12
9 11 12
9 11 12
9 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord