med kino

#80CQ9UGPY

11

5 145

5 175

FUJ

Thành viên

Cấp 1 4138/2 Cấp 1 3461/2 Cấp 8 3745/400 Cấp 8 3460/400 Cấp 8 3588/400 Cấp 11 3707/2000 Cấp 6 3037/100 Cấp 1 3410/2 Cấp 1 3676/2 Cấp 1 3340/2 Cấp 6 4349/100 Cấp 11 1228/2000 Cấp 6 3286/100 Cấp 1 4131/2 Cấp 1 3877/2 Cấp 10 1901/1000 Cấp 1 3199/2 Cấp 1 4226/2 Cấp 9 4117/800 Cấp 1 2913/2 Cấp 1 4558/2 Cấp 10 949/1000 Cấp 1 2761/2 Cấp 3 653/2 Cấp 3 551/2 Cấp 3 602/2 Cấp 3 767/2 Cấp 3 522/2 Cấp 3 224/2 Cấp 12 917/1000 Cấp 7 731/50 Cấp 3 669/2 Cấp 9 265/200 Cấp 10 110/400 Cấp 3 563/2 Cấp 3 506/2 Cấp 3 718/2 Cấp 3 642/2 Cấp 3 520/2 Cấp 3 148/2 Cấp 7 529/50 Cấp 8 595/100 Cấp 8 539/100 Cấp 8 481/100 Cấp 4 564/4 Cấp 3 579/2 Cấp 3 598/2 Cấp 3 488/2 Cấp 6 18/2 Cấp 6 57/2 Cấp 12 3/200 Cấp 11 78/100 Cấp 6 22/2 Cấp 7 50/4 Cấp 6 37/2 Cấp 6 22/2 Cấp 11 24/100 Cấp 9 43/20 Cấp 6 79/2 Cấp 9 57/20 Cấp 8 24/10 Cấp 10 38/50 Cấp 9 11/20 Cấp 6 13/2 Cấp 10 47/50 Cấp 6 26/2 Cấp 6 92/2 Cấp 6 19/2 Cấp 8 47/10 Cấp 10 26/50 Cấp 9 37/20 Cấp 7 42/4 Cấp 6 78/2 Cấp 8 58/10 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 2/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 3/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 2/2 Cấp 12 3/20   Cấp 9 2/2   Cấp 9 6/2 Cấp 10 3/4 Cấp 9 2/2 Cấp 9 1/2

Thẻ còn thiếu (2/94)

Huyền thoại (2/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (36/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
62/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 38Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
7/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (15/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (3/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
1938/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5062Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1261/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5739Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1545/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5455Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1260/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5740Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1388/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5612Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
2000/2000
1707/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3293Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
400/400
800/800
1000/1000
837/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 6163Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1210/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5790Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1476/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5524Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1140/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5860Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
149/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4851Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
1228/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5772Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1086/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 5914Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1931/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5069Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1677/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5323Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
1000/1000
901/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6099Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
1000/1000
999/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6001Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
26/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4974Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
317/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4683Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
713/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6287Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
358/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4642Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
949/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7051Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
800/800
1000/1000
561/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6439Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
100/100
200/200
353/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1847Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
100/100
200/200
251/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1949Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
100/100
200/200
302/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1898Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
100/100
200/200
400/400
67/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1733Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
100/100
200/200
222/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1978Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
100/100
124/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2276Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
917/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 83Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
100/100
200/200
400/400
31/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1769Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
100/100
200/200
369/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1831Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
200/200
65/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2135Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
110/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2090Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
100/100
200/200
263/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1937Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
100/100
200/200
206/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1994Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
100/100
200/200
400/400
18/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1782Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
200/200
342/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1858Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
100/100
200/200
220/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1980Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
100/100
200/200
229/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1971Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
100/100
200/200
295/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1905Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
100/100
200/200
239/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1961Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
100/100
200/200
181/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2019Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
200/200
264/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1936Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
100/100
200/200
279/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1921Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
100/100
200/200
298/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1902Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
100/100
200/200
188/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2012Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
10/10
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
3/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
78/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 222Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
11/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 359Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
1 11
1 11
8 11
8 11
8 11
11 12
6 11
1 11
1 11
1 11
6 11
11
6 11
1 11
1 11
10 11
1 11
1 11
9 11 12
11 13
1 11
1 11
10 11
1 11
3 10 11
3 10 11
3 10 11
3 10 11
3 10 11
3 9 11
11 12
7 10 11
3 10 11
9 10 11
10 11
3 10 11
3 10 11
3 10 11
3 10 11
3 10 11
3 8 11
7 10 11
8 10 11
8 10 11
11 13
8 10 11
4 10 11
3 10 11
3 10 11
3 10 11
6 9 11
6 10 11
11 12
11
6 9 11
7 10 11
6 10 11
6 9 11
11
9 10 11
6 10 11
9 10 11
8 9 11
10 11
9 11
6 8 11
10 11
6 9 11
6 11
6 9 11
8 10 11
10 11
9 10 11
7 10 11
6 10 11
8 10 11
11 13
9 11
9 11
9 10 11
9 11
9 11
9 10 11
9 11
9 11
9 10 11
11 12
9 10 11
9 11
10 11
9 10 11
9 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord