El Soberano

#802RYYYL9

13

6 184

6 317

Cấp 10 7884/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 6801/2000 Cấp 10 6175/1000 Cấp 11 6819/2000 Cấp 11 5174/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 8 7679/400 Cấp 10 6314/1000 Cấp 12 4395/5000 Cấp 9 7735/800 Cấp 11 7000/2000 Cấp 7 6547/200 Cấp 7 7591/200 Cấp 9 6546/800 Cấp 9 1176/200 Cấp 10 1471/400 Cấp 11 1107/800 Cấp 12 722/1000 Cấp 7 184/50 Cấp 12 1000/1000 Cấp 11 1008/800 Cấp 9 880/200 Cấp 11 1107/800 Cấp 9 1109/200 Cấp 10 835/400 Cấp 3 206/2 Cấp 10 1553/400 Cấp 10 1084/400 Cấp 9 1241/200 Cấp 9 817/200 Cấp 10 744/400 Cấp 10 798/400 Cấp 10 1158/400 Cấp 9 1379/200 Cấp 10 848/400 Cấp 8 128/10 Cấp 10 15/50 Cấp 7 62/4 Cấp 7 116/4 Cấp 6 38/2 Cấp 12 171/200 Cấp 10 32/50 Cấp 7 120/4 Cấp 10 11/50 Cấp 10 125/50 Cấp 12 200/200 Cấp 10 66/50 Cấp 10 47/50 Cấp 12 81/200 Cấp 8 66/10 Cấp 11 95/100 Cấp 9 70/20 Cấp 9 155/20 Cấp 9 67/20 Cấp 11 68/100 Cấp 8 142/10 Cấp 10 48/50 Cấp 11 73/100 Cấp 8 91/10 Cấp 12 100/200 Cấp 9 59/20 Cấp 10 0/4 Cấp 12 6/20 Cấp 10 2/4 Cấp 11 0/10 Cấp 12 2/20 Cấp 10 5/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 12 7/20 Cấp 11 0/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 7/10 Cấp 10 8/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 4/4

Tiêu chuẩn giải đấu (80/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
7/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (16/93)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
4884/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 116Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
4801/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
1000/1000
2000/2000
3175/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1825Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
4819/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2000/2000
3174/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1826Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3479/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1521Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
1000/1000
2000/2000
3314/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1686Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
4395/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 605Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3935/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1065Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2347/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2653Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3391/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1609Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2746/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2254Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
200/200
400/400
576/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1224Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
400/400
800/800
271/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 729Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
800/800
307/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 693Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
722/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
100/100
84/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2316Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
208/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 792Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
200/200
400/400
280/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1520Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
800/800
307/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 693Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
200/200
400/400
509/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1291Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
400/400
435/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1365Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
100/100
106/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2294Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
400/400
800/800
353/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 647Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
684/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1116Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
200/200
400/400
641/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1159Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
200/200
400/400
217/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1583Thời gian yêu cầu:  ~132 ngày
400/400
344/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1456Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
400/400
398/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1402Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
400/400
758/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1042Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
200/200
400/400
779/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1021Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
400/400
448/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1352Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
10/10
20/20
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
50/50
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
10/10
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
171/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 29Thời gian yêu cầu:  ~8 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
50/50
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
50/50
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
81/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
95/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 205Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
50/50
85/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 215Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
20/20
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
10/10
20/20
50/50
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
73/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 227Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
10/10
20/20
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
100/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 100Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
20/20
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
10 12 13
13
10 13
11 12 13
13
13
10 12 13
13
11 12 13
11 12 13
11 13
13
8 12 13
10 12 13
13
13
12 13
13
9 12 13
11 13
13
7 12 13
7 12 13
9 12 13
9 11 13
13
10 12 13
11 12 13
12 13
7 9 13
13
13
13
13
12 13
11 12 13
9 11 13
11 12 13
9 11 13
10 11 13
3 9 13
10 12 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
8 11 13
10 13
7 10 13
7 11 13
6 10 13
12 13
10 13
13
7 11 13
10 13
10 11 13
12 13
10 11 13
10 13
12 13
8 10 13
11 13
9 11 13
9 11 13
9 10 13
11 13
8 11 13
10 13
11 13
8 11 13
12 13
9 10 13
10 13
12 13
10 13
11 13
12 13
10 11 13
10 13
10 13
12 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
10 13
10 11 13
13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord