waxy

#2YU9QG8P0

13

5 576

5 767

!AussieFarmers!

Thành viên

Cấp 12 5000/5000 Cấp 9 6505/800 Cấp 9 6587/800 Cấp 11 3071/2000 Cấp 9 5526/800 Cấp 9 6662/800 Cấp 10 3981/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 6604/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 4547/1000 Cấp 9 6929/800 Cấp 12 5000/5000 Cấp 9 6027/800 Cấp 10 7923/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 12 5000/5000 Cấp 9 7250/800 Cấp 10 5035/1000 Cấp 9 7783/800 Cấp 10 4803/1000 Cấp 9 5103/800 Cấp 9 5304/800 Cấp 8 1284/100 Cấp 9 1362/200 Cấp 12 988/1000 Cấp 10 953/400 Cấp 9 448/200 Cấp 10 375/400 Cấp 10 763/400 Cấp 10 941/400 Cấp 10 950/400 Cấp 10 1163/400 Cấp 9 1149/200 Cấp 9 1266/200 Cấp 9 492/200 Cấp 11 1556/800 Cấp 9 1048/200 Cấp 10 1122/400 Cấp 9 809/200 Cấp 9 1271/200 Cấp 10 1060/400 Cấp 9 1104/200 Cấp 9 1727/200 Cấp 9 1330/200 Cấp 7 121/4 Cấp 10 87/50 Cấp 7 137/4 Cấp 9 65/20 Cấp 8 35/10 Cấp 9 39/20 Cấp 9 90/20 Cấp 10 102/50 Cấp 9 101/20 Cấp 11 154/100 Cấp 10 194/50 Cấp 11 35/100 Cấp 10 133/50 Cấp 9 133/20 Cấp 10 167/50 Cấp 10 62/50 Cấp 11 109/100 Cấp 9 161/20 Cấp 10 173/50 Cấp 10 80/50 Cấp 10 126/50 Cấp 9 117/20 Cấp 9 140/20 Cấp 9 109/20 Cấp 10 50/50 Cấp 12 118/200 Cấp 10 8/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 6/4 Cấp 10 7/4 Cấp 9 8/2 Cấp 9 6/2 Cấp 11 3/10 Cấp 10 4/4 Cấp 11 4/10 Cấp 9 3/2 Cấp 10 11/4 Cấp 9 2/2 Cấp 10 9/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 4/4 Cấp 10 2/4

Tiêu chuẩn giải đấu (90/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/4
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 23
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (7/94)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
2705/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2295Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2787/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2213Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2000/2000
1071/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3929Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1726/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3274Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2862/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2138Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
1000/1000
2000/2000
981/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4019Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
3604/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1396Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
1547/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3453Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3129/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1871Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
2227/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2773Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
1000/1000
2000/2000
4923/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 77Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
3450/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1550Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
1000/1000
2000/2000
2035/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2965Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3983/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1017Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
1000/1000
2000/2000
1803/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3197Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1303/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3697Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1504/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3496Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
100/100
200/200
400/400
584/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1216Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
200/200
400/400
762/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1038Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
988/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
553/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1247Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
200/200
248/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1952Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
375/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1825Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
400/400
363/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1437Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
400/400
541/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1259Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
400/400
550/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1250Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
400/400
763/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1037Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
200/200
400/400
549/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1251Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
200/200
400/400
666/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1134Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
200/200
292/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1908Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
800/800
756/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
200/200
400/400
448/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1352Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
400/400
722/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1078Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
200/200
400/400
209/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1591Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
200/200
400/400
671/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1129Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
400/400
660/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1140Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
200/200
400/400
504/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1296Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
200/200
400/400
800/800
327/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 673Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
200/200
400/400
730/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1070Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
10/10
20/20
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
10/10
20/20
50/50
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
20/20
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
50/50
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
50/50
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
20/20
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
100/100
54/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 146Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
50/50
100/100
44/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 156Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
20/20
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
50/50
100/100
17/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
100/100
9/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
20/20
50/50
91/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
50/50
100/100
23/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
76/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 224Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
20/20
50/50
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
20/20
50/50
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
20/20
50/50
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
118/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 82Thời gian yêu cầu:  ~21 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
12 13
13
9 12 13
9 12 13
11 12 13
9 12 13
9 12 13
10 12 13
10 13
10 12 13
9 13
10 12 13
9 12 13
12 13
9 12 13
10 12 13
9 13
12 13
9 12 13
10 12 13
9 12 13
10 12 13
9 12 13
9 12 13
8 11 13
13
9 11 13
12 13
10 11 13
9 10 13
13
10 13
13
13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
9 10 13
11 12 13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
9 12 13
9 11 13
7 11 13
10 11 13
7 11 13
9 10 13
8 10 13
9 10 13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
11 12 13
10 12 13
11 13
10 11 13
9 11 13
10 12 13
10 11 13
11 12 13
9 11 13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
13
9 11 13
10 11 13
12 13
13
10 11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
11 13
10 11 13
11 13
9 10 13
10 11 13
9 10 13
10 11 13
10 13
10 11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord