kacpi1702

#2YRUVLJ82

13

5 263

6 513

Brave Poland

Thành viên

Cấp 9 8800/800 Cấp 11 7000/2000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 13 0/250 Cấp 11 7000/2000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 3216/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 4386/2000 Cấp 7 9400/200 Cấp 10 8000/1000 Cấp 6 9500/100 Cấp 13 0/250 Cấp 7 9150/200 Cấp 10 7992/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 13 0/250 Cấp 11 6006/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 7 9400/200 Cấp 9 4919/800 Cấp 6 1406/20 Cấp 11 511/800 Cấp 11 732/800 Cấp 13 0/50 Cấp 10 950/400 Cấp 12 312/1000 Cấp 11 931/800 Cấp 11 403/800 Cấp 11 1109/800 Cấp 11 663/800 Cấp 11 828/800 Cấp 9 1438/200 Cấp 11 832/800 Cấp 9 1479/200 Cấp 9 1243/200 Cấp 13 0/50 Cấp 9 1271/200 Cấp 9 1399/200 Cấp 11 334/800 Cấp 9 1183/200 Cấp 10 1330/400 Cấp 11 573/800 Cấp 7 1440/50 Cấp 11 871/800 Cấp 9 214/20 Cấp 11 90/100 Cấp 7 185/4 Cấp 13 0/10 Cấp 7 12/4 Cấp 10 63/50 Cấp 11 60/100 Cấp 11 124/100 Cấp 8 151/10 Cấp 13 0/10 Cấp 10 41/50 Cấp 13 0/10 Cấp 11 109/100 Cấp 11 73/100 Cấp 11 107/100 Cấp 11 54/100 Cấp 10 51/50 Cấp 10 123/50 Cấp 10 163/50 Cấp 10 39/50 Cấp 11 93/100 Cấp 11 93/100 Cấp 11 43/100 Cấp 10 104/50 Cấp 9 69/20 Cấp 12 104/200 Cấp 11 105/100 Cấp 10 2/4 Cấp 11 0/10 Cấp 10 5/4 Cấp 11 0/10 Cấp 11 0/10 Cấp 10 5/4 Cấp 10 3/4 Cấp 12 0/20 Cấp 10 4/4 Cấp 11 0/10 Cấp 11 0/10 Cấp 10 4/4 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 10 5/4 Cấp 9 4/2

Tiêu chuẩn giải đấu (82/91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
8/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (11/91)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
1216/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3784Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
2386/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2614Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4950/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 50Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
4006/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 994Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
800/800
1000/1000
2000/2000
1119/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3881Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
100/100
200/200
400/400
706/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1094Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
511/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1289Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
732/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1068Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
400/400
550/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1250Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
312/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 688Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
800/800
131/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 869Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
403/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1397Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
800/800
309/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 691Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
663/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1137Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
800/800
28/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 972Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
200/200
400/400
800/800
38/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 962Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
800/800
32/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 968Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
200/200
400/400
800/800
79/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 921Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
200/200
400/400
643/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1157Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
200/200
400/400
671/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1129Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
200/200
400/400
799/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1001Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
334/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1466Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
200/200
400/400
583/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1217Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
400/400
800/800
130/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 870Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
573/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1227Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
100/100
200/200
400/400
740/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1060Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
800/800
71/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 929Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
20/20
50/50
100/100
44/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 156Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
90/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 210Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
100/100
24/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
10/10
20/20
50/50
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
100/100
9/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
73/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 227Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
100/100
7/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 193Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
73/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 227Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
50/50
100/100
13/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 187Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
93/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 207Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
93/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 207Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
20/20
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
104/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 96Thời gian yêu cầu:  ~24 tuần
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
9 13
11 13
10 13
9 13
13
11 13
10 13
11 12 13
12 13
13
12 13
11 12 13
7 13
10 13
6 13
13
7 12 13
10 12 13
10 13
13
11 12 13
12 13
7 13
9 12 13
6 11 13
11 13
11 13
13
10 11 13
12 13
11 12 13
11 13
11 12 13
11 13
11 12 13
9 12 13
11 12 13
9 12 13
9 11 13
13
9 11 13
9 11 13
11 13
9 11 13
10 12 13
11 13
7 11 13
11 12 13
9 12 13
11 13
7 12 13
13
7 8 13
10 11 13
11 13
11 12 13
8 11 13
13
10 13
13
11 12 13
11 13
11 12 13
11 13
10 11 13
10 11 13
10 12 13
10 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
9 10 13
12 13
11 12 13
10 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
10 11 13
10 13
12 13
10 11 13
11 13
11 13
10 11 13
13
13
10 11 13
9 10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord