بوسعود

#2YLRG2UVY

13

5 021

6 028

kuwait

Leader

Deck check! Copy deck! số lượng: 2
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord